weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

29 feb


Cognitieve gedragstherapie bij ME/CVS: patiŽnten melden meer negatieve dan positieve ervaringen

Cijfers in rapport Gezondheidsraad worden niet bevestigd

Het chronische vermoeidheidssyndroom, ook bekend als Myalgische Encefalomyelitis (ME/CVS), krijgt de laatste jaren veel aandacht in de wetenschappelijke literatuur. Desalniettemin is het nog steeds niet precies duidelijk hoe deze aandoening tot stand komt. Sommigen stellen zelfs het bestaan ervan nog ter discussie. Ook met betrekking tot de behandeling bestaat er nog geen eensgezindheid. De meest onderzochte behandeling bij ME/CVS is cognitieve gedragstherapie (CGT). Hierover zijn de afgelopen jaren meerdere publicaties verschenen. De uitkomsten hiervan waren voor de Gezondheidsraad aanleiding om in een in 2005 verschenen rapport CGT als standaardbehandeling voor ME/CVS-patiŽnten aan te bevelen. Als onderbouwing hiervan wordt aangevoerd dat "de behandeling bij ongeveer 70 procent van de patiŽnten in meer of mindere mate succesvol is" en "dat verslechtering als gevolg van CGT tot op heden niet is aangetoond en ook niet in overeenstemming is met de klinische ervaringen".

In een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde werd echter opgemerkt dat bij toepassing in de klinische praktijk nog moet blijken of de behandeling ook effectief is bij een natuurlijke selectie van patiŽnten en dat de meerwaarde van een (dag)klinische setting tot op heden niet systematisch is onderzocht. Om antwoord te geven op deze vragen hebben wij door middel van een enquÍte onder 100 ME/CVS-patiŽnten ervaringen met CGT in de klinische praktijk in kaart gebracht. Tevens hebben wij onderzocht of deze therapie heeft bijgedragen tot een toename van de mogelijkheden tot het verrichten van betaald werk, het volgen van een opleiding, het beoefenen van sport, het onderhouden van sociale contacten en het verrichten van huishoudelijke taken.

Resultaten

∑ Slechts 2% gaf aan dat men zichzelf na afloop van de therapie als volledig hersteld beschouwde; 30% vond zichzelf door de therapie 'verbeterd', eenzelfde percentage meldde geen verandering; 38% procent gaf aan er door de therapie op achteruitgegaan te zijn, voor het merendeel van hen gold dit zelfs in sterke mate.

∑ CGT bleek weinig invloed te hebben gehad op het aantal uren dat men in staat was tot het onderhouden van sociale contacten en het verrichten van huishoudelijke taken.

∑ Met betrekking tot de mogelijkheden tot het verrichten van betaald werk of het volgen van een studie werd een negatief effect gevonden. Voor betaald werk was dit negatieve effect zelfs statistisch significant.

∑ CGT leidde er wel toe dat meer patiŽnten zijn gaan sporten.

∑ PatiŽnten, die tijdens de therapie verwikkeld waren in een WAO-procedure, scoorden niet slechter dan patiŽnten voor wie dit niet gold.

∑ Het stellen van genezing als doelstelling leidde allerminst tot betere resultaten.

∑ De lengte van de therapie bleek niet van invloed op de behaalde resultaten.

Conclusies

De hoge succespercentages die regelmatig gemeld worden in onderzoek naar de effectiviteit van CGT bij ME/CVS worden in deze enquÍte onder patiŽnten, die deze therapie hebben gevolgd, niet bevestigd. De effectiviteit van CGT bij ME/CVS blijkt in de dagelijkse praktijk per saldo niet positief: meer patiŽnten meldden door deze therapie erop achteruitgegaan te zijn dan vooruit. Onze bevindingen staan hiermee in contrast met de aanbeveling van de Gezondheidsraad om CGT grootschalig in te zetten als standaardbehandeling bij ME/CVS.

Titel: Cognitieve gedragstherapie bij het chronische vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) vanuit het perspectief van de patiŽnt

Auteurs: drs. M.P. Koolhaas, H. de Boorder, prof. dr. E. van Hoof

Datum: februari 2008

ISBN: 978-90-812658-1-2

Digitale exemplaren van dit rapport kunnen worden gedownload via:

http://home.planet.nl/~koolh222/cgtbijmecvsvanuitperspectiefpatient2008.pdf

Een gedrukte versie van dit rapport kan tegen kostprijs besteld worden via onderzoekcgt@live.nl en door overmaking van €7,50 op postbanknummer 3340080 t.n.v. M.P.Koolhaas te Amsterdam onder
vermelding van uw volledige naam en adres.

 

Links

Klachten blijven na cognitieve gedragstherapie

http://medischcontact.artsennet.nl/content/mc/news/708573494/
AMGATE_6059_138_TICH_R206247135294433/


Video - MRI Danger - Gadolinium MRI Dye injections may cause illness

There is a danger of developing nephrogenic systemic fibrosis or NSF from MRI gadolinium based dye injections. For more information on the risks, illness and symptoms, visit http://www.jbclawfirm.com


Genetisch gemanipuleerde gewassen: een zorg of een zegen?

Hoe wijd is de kloof tussen de technische en sociale rationaliteit op vlak van genetisch gemanipuleerde (of transgene) gewassen? Hoe sterk worden de technieken van de moderne biotechnologie weerspiegeld in het maatschappelijke debat? En hoe is de Europese aversie tegenover transgene gewassen te verklaren?

Yann Devos van de vakgroep Plantaardige productie van de Universiteit Gent bestudeerde in zijn doctoraatsonderzoek de impact van transgene gewassen vanuit verschillende perspectieven. Hij besluit dat in
het debat rond transgene gewassen grondige verwarring bestaat tussen de maatschappelijke beoordeling van genetische modificatie en de technische risico-evaluatie bij de toepassing ervan. Hij pleit daarom voor een verdere verfijning van het wettelijke kader om maatschappelijke bezorgdheden beter te weerspiegelen en te integreren.

Wetgeving en maatschappelijk debat

Toen in de jaren 70 de moderne biotechnologie zijn intrede deed, bracht dit heel wat maatschappelijke bezorgdheden met zich mee. Gaandeweg vervaagde daardoor elk onderscheid tussen milieutechnische,
landbouwkundige, economische en socio-ethische kwesties. Geleidelijk breidde het debat uit in termen van betrokken actoren en gereflecteerde bezorgdheden. Uit de studie van Yann Devos blijkt dat de brede maatschappelijke bezorgdheden rond transgene gewassen onvoldoende geÔntegreerd zijn in de wetgeving. Een verdere verfijning van het wettelijke kader blijkt nodig om de bezorgdheden beter te weerspiegelen en te integreren.

Invloed op traditionele landbouw en milieu

In zijn doctoraatsonderzoek onderzocht Yann Devos tevens de agro-ecologische invloed van transgene mais. Hij besluit dat het in sommige Europese regio's, bijvoorbeeld waar veel mais groeit, moeilijk kan
zijn om niet-transgene mais buiten de invloedssfeer van transgene mais te houden, om aldus kruisbestuiving te vermijden. Het is bijgevolg aan te raden om in de wetgeving rond transgene gewassen flexibele
maatregelen voor te stellen want teeltsystemen verschillen van regio tot regio.


Video - Depression and Yeast

Dr. Dean discusses an often-overlooked cause of depression, talking about the warning markers, and sharing an effective treatment plan that 85% of women suffering from depression found relief from depression and a host of other symptoms by following.


K.U.Leuven vertegenwoordigt Vlaanderen bij de voorbereiding van de European Digital Library

De K.U.Leuven vertegenwoordigt Vlaanderen in EDLnet, een Europees project dat de realisatie voorbereidt van Europeana, de ‘European Digital Library’ (EDL). Europeana is een initiatief van Europees Commissaris Viviane Reding, in uitvoering van het 'i2010-programma'. Met Europeana wil zij alle Europese burgers integraal toegang verlenen tot een brede digitale etalage van Europese cultuur. Op een demoversie van de website www.europeana.eu wordt in beeld gebracht hoe bezoekers van de toekomstige site geavanceerd op zoek kunnen gaan naar schilderijen, foto’s, kunstobjecten, boeken, kranten, archieven, films en geluidsfragmenten uit de waardevolle erfgoedcollecties van de Europese partners. De K.U.Leuven werkt nauw samen met de Afdeling Erfgoed (Agentschap Kunsten en Erfgoed) van het Vlaams Ministerie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In december 2007 werd een infodag gehouden met vertegenwoordigers uit verschillende representatieve domeinen in Vlaanderen. Hieruit ontstond een commissie die de deelname aan het project en het verzamelen van Vlaams digitaal erfgoedmateriaal voor Europeana coŲrdineert.

www.europeana.eu


Zuurstofgebrek in kankercellen

Net als gezonde cellen hebben kankercellen zuurstof nodig. Door de ongeremde groei van het kankergezwel, ontstaan er gebieden in de tumor die niet goed doorbloed worden en daardoor minder zuurstof krijgen. Het is bekend dat het frequent voorkomen van deze gebieden gepaard gaat met een slechte prognose voor de patiŽnt. Cellen die tot beperkte mate in zuurstofnood komen, zullen daarop reageren door de aanmaak van nieuwe bloedvaten (angiogenese) en een veranderde energiehuishouding. Dit is een poging van deze cellen om te overleven.

Om deze processen op gang te zetten, treden er moleculaire veranderingen in de cellen op. Het belangrijkste molecuul hierbij is de hypoxia-induceerbare factor (HIF), die genen reguleert die betrokken zijn bij de reactie op zuurstofgebrek. Kennis van de moleculaire processen bij zuurstofgebrek is belangrijk voor het begrip van de relatie tussen zuurstofgebrek en een slechte prognose. In zijn proefschrift gaat Eelke Gort in op de regulatie van de HIF-eiwitten, evenals de regulatie van genen door de HIF-eiwitten, die een rol spelen bij kanker.

Promotie: Eelke Gort, Geneeskunde. Proefschrift: Molecular Response to Hypoxia; from C. elegans to cancer.

Universiteit Utrecht


Duizenden opnames na fout medicijngebruik

In de zes Limburgse ziekenhuizen worden dagelijks in totaal circa twintig patiŽnten opgenomen die ziek zijn geworden als gevolg van verkeerde medicijnen. In de helft van alle gevallen was opname niet nodig geweest als de huisarts, apotheker en behandelend specialist in het ziekenhuis beter hadden gecommuniceerd en medicatiedossiers nauwgezetter gecontroleerd. Bij de andere helft gaat het om patiŽnten die ziek werden of bij wie complicaties optraden als gevolg van bijwerkingen.

http://www.limburger.nl/article/20080225/REGIONIEUWS01/858706963/1030/REGIONIEUWS03


Greenpeace wint rechtzaak tegen bouw kolencentrale E.ON

Raad van State: Provincies moeten ingrijpen tegen illegale bouwwerkzaamheden

De Raad van State geeft Greenpeace gelijk in de zaak die de milieuorganisatie had aangespannen tegen de bouw van een kolencentrale van E.ON op de Maasvlakte. E.ON beschikt niet over de benodigde vergunning en is illegaal gestart met bouwwerkzaamheden. Greenpeace vroeg daarom de Raad van State om een voorlopige voorziening. De Raad van State wil nu dat de provincies Zuid-Holland en Zeeland ingrijpen. Greenpeace verwelkomt deze uitspraak als een eerste overwinning tegen de klimaatbedreigende kolencentrale van E.ON. "Dit is karakteristiek voor E.ON. De energiegigant lapt niet alleen de problemen met klimaatverandering aan zijn laars, maar heeft ook lak aan de Nederlandse milieu- en natuurwetgeving. Een kolencentrale bouwen die evenveel CO2-uitstoot als twee miljoen auto's per jaar, is onaanvaardbaar nu de gevaren van klimaatverandering zo duidelijk zijn," zegt Joris den Blanken, campagneleider Klimaat en Energie van Greenpeace Nederland. "We zijn blij met de uitspraak. In dit gebied starten met bouwen zonder vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet kan natuurlijk niet".  Het Duitse energiebedrijf E.ON is zonder vergunning begonnen met het bouwen van een nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte. E.ON paste hiervoor een salamitactiek toe: de voorbereidingen, de bouw en de exploitatie van de kolencentrale werd voorgesteld als drie gescheiden stappen. De schadelijke effecten leken zo kleiner. Het bedrijf heeft op die manier de betrokken provincies op het verkeerde been gezet. De Raad van State heeft deze handelswijze ondubbelzinnig afgestraft. De Raad draagt de betrokken provincies nu op te onderzoeken wat de gevolgen voor het milieu zijn van Šlle fasen van de bouw en exploitatie. Daarna zou slechts ťťn vergunning kunnen worden verleend.   Het bedrijf heeft weken geleden al bouwketen, zware transportmiddelen en een boorinstallatie op het bouwterrein geplaatst. Bouwvakkers zijn bezig met het leggen van leidingen. Het terrein van de E.ON-kolencentrale grenst aan de Voordelta, een beschermd natuurgebied waar beschermde vogelsoorten, vissen en zeehonden voorkomen. Uit onderzoek van Greenpeace en uit gegevens van Tennet blijkt dat de kolencentrale die E.ON wil bouwen overbodig is. Greenpeace wijst erop dat zo snel in windenergie, biogasinstallaties en warmtekrachtcentrales geÔnvesteerd wordt dat een overschot aan elektriciteit in Nederland ontstaat. De bouw van nieuwe kolencentrales is daarmee overbodig


Nieuw ICT-rapport onthult gevolgen van Chinees beleid voor Tibet /Azie

Het eerste belangrijke rapport van International Campaign for Tibet over 's werelds hoogste spoorlijn op het Tibetaanse plateau onthult hoe deze het gezicht van Tibet zal veranderen, ten koste van het Tibetaanse volk en land, en gaat in op de rampzalige gevolgen voor de rest van AziŽ. 'Tracking the Steel Dragon: Hoe China's economische beleid en de spoorlijn het gezicht van Tibet veranderen' komt uit op 28 februari. Tsering Jampa, Executive Director van de International Campaign for Tibet in Amsterdam, zei vandaag: "De nieuwe spoorlijn, door China geprezen als een 'gouden pad naar voorspoed', brengt allesbehalve voorspoed. Het is het meest zichtbare symbool van een politiek en strategisch streven om het Chinese staatsgezag en de controle over Tibetaanse gebieden te versterken, en de natuurlijke en minerale hulpbronnen in Tibet op grote schaal te exploiteren. Dit gebeurt op een moment in de geschiedenis van Tibet dat gewone Tibetanen geen inspraak hebben in besluiten over de toekomst van hun land. "Voordat het te laat is roepen we regeringen op een proactief voorkeursbeleid te voeren ten aanzien van Tibetanen, terwijl buitenlandse investeerders in Tibet richtlijnen in acht moeten nemen om te garanderen dat Tibetanen daadwerkelijk betrokken worden bij de ontwikkeling van hun economie." De spoorlijn van Qinghai naar Lhasa is het meest in het oog lopende symbool van China's strategie voor het ontwikkelen van zijn westelijke gebieden, een van de meest dynamische regio's in het hedendaagse China. De aanleg had tot doel de greep van de Chinese Communistische Partij op Tibetaanse gebieden te versterken, een eerste vereiste voor het economische succes van China in de 21e eeuw. De nieuwe spoorlijn, die centraal staat in de Chinese plannen voor de grootschalige exploitatie van minerale en andere natuurlijke hulpbronnen in Tibet, heeft de investeringsstromen veranderd, omdat buitenlandse bedrijven voor het eerst toegang hebben gezocht tot de Tibetaanse economie.

China wil naar de buitenwereld de schijn ophouden van vooruitgang en voorspoed in Tibet. Het onderdrukt onwelgevallige meningen die niet stroken met de officiŽle plannen, waardoor geen open debat mogelijk is over de gevolgen van de spoorlijn. 'Tracking the Steel Dragon' trotseert de toenemende politieke onverdraagzaamheid in Tibet, legt de feiten bloot die schuil gaan achter de propaganda, en brengt de zienswijzen en ervaringen van Tibetanen, Chinezen, buitenlandse deskundigen, beleidsmakers en mensen uit het veld bijeen.

ICT's nieuwe rapport 'Tracking the Steel Dragon' beziet de directe gevolgen van de spoorlijn, 19 maanden na de aanleg, in het licht van China's strategische en economische doelstellingen, en toont aan dat het Chinese beleid inzake de Tibetaanse hoogvlakte:

- leidt tot een 'tweede invasie' van Tibet door de massale toevloed van Chinezen naar het plateau;

- Tibetanen nog meer achterstelt op de arbeidsmarkt - hetgeen, zo vrezen zelfs Chinese analisten, leidt tot wanhoop en weerstand onder Tibetanen, waar de Chinese staat juist zo bang voor is in zijn streven naar 'politieke stabiliteit';

- het kwetsbare milieu van de Tibetaanse hoogvlakte schade toebrengt, met mogelijk rampzalige gevolgen voor honderden miljoenen mensen in heel AziŽ;

- een van de laatste vormen van duurzaam weidebeheer ter wereld bedreigt door de gedwongen vestiging van Tibetaanse nomaden;

- de militaire paraatheid op de Tibetaanse hoogvlakte verhoogt door de uitbreiding van de Chinese troepenmacht en de aanleg van civiele en militaire transportverbindingen, wat tot bezorgdheid leidt in buurland India in verband met omstreden gebieden op de grens tussen de twee Aziatische reuzen;

- een ernstige bedreiging vormt voor de Tibetaanse cultuur en godsdienst, die onlosmakelijk verbonden zijn met de Tibetaanse identiteit en als zodanig niet alleen belangrijk voor Tibet, maar ook voor China en de rest van de wereld;

'Tracking the Steel Dragon: Hoe China's economische beleid en de spoorlijn het gezicht van Tibet veranderen' wordt op 28 februari 2008 gepubliceerd.


 


28 feb


Video - Cats May Protect Owners Against Cardiovascular Death


Antidepressiva werken niet beter dan placebo's !! Big pharma opnieuw onderuit

This study is sending shockwaves through the medical community. It finally reveals the Big Pharma hoax behind antidepressant drugs. Through fraudulent science and clever marketing, drug companies have managed to take a drug that works no better than placebo and turn it into a multi-billion dollar scam. But the truth is finally out: Taking Prozac is no more effective than taking a sugar pill! Hundreds of millions of consumers have been fooled by the quack science supporting modern pharmaceutical medicine.

http://www.naturalnews.com/022723.html

 

Anti-depressants have little clinical benefit for the majority of depressed patients, research shows.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/7263494.stm

 

Initial Severity and Antidepressant Benefits - A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration

These findings suggest that, compared with placebo, the new-generation antidepressants do not produce clinically significant improvements in depression in patients who initially have moderate or even very severe depression, but show significant effects only in the most severely depressed patients. The findings also show that the effect for these patients seems to be due to decreased responsiveness to placebo, rather than increased responsiveness to medication. Given these results, the researchers conclude that there is little reason to prescribe new-generation antidepressant medications to any but the most severely depressed patients unless alternative treatments have been ineffective. In addition, the finding that extremely depressed patients are less responsive to placebo than less severely depressed patients but have similar responses to antidepressants is a potentially important insight into how patients with depression respond to antidepressants and placebos that should be investigated further.

http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=get-
document&doi=10.1371/journal.pmed.0050045


Wijzigingen rond ziekmelden werknemers

Minister Donner van SZW neemt wettelijke maatregelen om de administratieve lasten bij het ziekmelden van werknemers te verminderen. Werkgevers hoeven straks minder vaak een werknemer ziek te melden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Donner heeft hiervoor het wetsvoorstel verbetering ziekmeldingsproces naar de Tweede Kamer gestuurd.

De wet zal naar verwachting op 1 juli 2008 in werking treden. Werkgevers hoeven hun zieke werknemer straks pas in de 42e week ziek te melden bij het UWV; nu moet dat al in de 13e week. Verder vervalt de wettelijke melding dat de werknemer weer beter is (de hersteldmelding). Dit is mogelijk omdat het nieuwe tijdstip van ziekmelden beter aansluit op de voorlichting van het UWV over het weer aan de slag helpen van werknemers (re-integratie).

Het UWV stuurt de werkgever en werknemer nu in de 42e week een brief als de werknemer niet beter is gemeld. In de nieuwe situatie wordt de brief in de 44e week gestuurd. Die brief wijst werkgevers en werknemers op hun verplichtingen voor re-integratie. In de huidige situatie wordt de brief vaak onnodig verzonden. Werkgevers melden hun werknemers namelijk vaak wel ziek in de 13e week, maar vervolgens niet meer beter. Het wetsvoorstel regelt ook dat werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden bij het UWV straks een boete kunnen krijgen van maximaal 455 euro per werknemer.

Nu is dat anders geregeld. De huidige verplichte loondoorbetaling voor werkgevers na twee jaar ziekte wordt verlengd voor de periode dat de werkgever te laat was met ziekmelden. Verder vereenvoudigt Donner de zogenoemde WIA-kennisgeving. Het UWV stuurt deze kennisgeving in de 20e ziektemaand aan werknemers om hen te wijzen op de mogelijkheid een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen

Bron: Het Verzekeringsblad


Video - How Diet Can Help Autism Symptoms, by Julie Matthews


Slimme tl-buis pakt sick building aan

Deze week komt een tl-buis op de markt die niet alleen licht geeft, maar tegelijk de lucht reinigt. Daarmee is de buis bijzonder geschikt voor de strijd tegen het zogenaamde sickbuildingsyndroom. In de lamp zit een ionisator die vieze lucht schoonmaakt door het proces van ionisatie; het positief laden van (zuurstof) atomen. De tl-buis wordt op de markt gebracht door het Nederlandse bedrijf Lightfresh. "Vorig jaar introduceerden we de spaarlamp met ingebouwde ionisator en dat is een doorslaand succes", vertelt Mark Lette van Lightfresh. Er zijn talloze gebouwen en werkplaatsen waar een bedompte, vieze lucht hangt veroorzaakt door rook, pollen, stof, vezels en roet. Dat kan allerlei klachten veroorzaken zoals lusteloosheid, nervositeit en verlies van concentratievermogen. "Zeker voor mensen met aandoeningen aan de luchtwegen of last van allergieŽn zal deze nieuwe tl-buis verlichting brengen", stelt Lette.  Er bestaan nogal wat misverstanden rond ionisatie. Veel mensen denken dat het iets magisch is, of omgekeerd: pure kwakzalverij. Niets is minder waar. "Het is een normaal natuurverschijnsel", legt Lette uit. "Ionisatie treedt bijvoorbeeld op tijdens onweer. Mensen merken dat de buitenlucht daarna anders, frisser, aanvoelt." De aantallen spreken boekdelen. In ťťn cm3 boslucht zitten zo'n 50.000 zuurstof ionen. In weidelucht zijn dat er al beduidend minder: 700 a 1.500. In een woning in de binnenstad zijn het er nog maar 40 tot 50 en in een kantoor met airconditioning ergens tussen de 0 en 25 per cm3. Elektrische apparaten zoals printers en computers, zijn "ionen-rovers", net zoals kunststof oppervlaktes. De nieuwe tl-lamp van Lightfresh produceert + 5 miljoen ionen per cm3 per seconde door de ingebouwde ionisator, een elektrisch apparaat dat met behulp van een hoogspanningsgenerator ionen aanmaakt. Deze ionen hechten zich aan fijnstof, roet, bacteriŽn, schimmels en pollen. Door deze hechting worden ze zwaarder dan omringende lucht en slaan neer. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ťťn lamp met ionisator in een ruimte van 45m3 binnen 3 uur 90% van het fijnstof en de bacteriŽn uit de lucht haalt. De tl-lamp die Ligthfresh introduceert, heeft een lichtopbrengst van 6400 K, wat overeenkomt met gewoon daglicht. Een ander voordeel is dat de nieuwe tl-buis een energiebesparing oplevert van 50% ten opzichte van conventionele buizen.

http://www.lightfresh.nl


Het dorp Ganzedijk mogelijk volledig gesloopt

De provincie Groningen, gemeente Reiderland en woningcorporatie Acantus willen het dorp Ganzedijk volledig slopen. Directeur Jo Hoefsloot van Acantus ziet het als een 'pilot die later misschien ook op andere plekken in de provincie denkbaar is'. Het sloopplan voor Ganzedijk is gebaseerd op een onderzoek dat KoŲperatieve Architektenwerkplaats (KAW) uit Groningen in opdracht van de drie partijen heeft gedaan. (Dagblad van het Noorden, 26 februari) Volgens de onderzoekers is er maar ťťn oplossing denkbaar voor het verpauperde dorp: "Alle 57 woningen slopen en niks terugbouwen." De helft van de huurwoningen is van Acantus. De overige huizen zijn particulier bezit. KAW stelt voor dat huurders en eigenaren worden uitgekocht. De kosten worden op vier miljoen euro geraamd. "Dat geld hebben we niet", zegt wethouder Ruud Hietbrink van de gemeente Reiderland. "We zoeken samen met de provincie en Acantus nu naar oplossingen." De inwoners van Ganzedijk zijn tijdens vertrouwelijke bewonersavonden ingelicht. Met name mensen die hun hele leven al in het dorp wonen reageren emotioneel. Gezamenlijk hebben ze de actiecommissie Ganzedijk Blijft opgericht. Directeur Hoefsloot van Acantus vindt het plan om een heel dorp te slopen minder uniek dan het lijkt. "In Delfzijl hebben we 1600 woningen gesloopt. Hier gaat het om slechts zestig huizen." Woningcorporatie Acantus was al gestopt met het opnieuw verhuren of verkopen van vrijkomende woningen in Ganzedijk. Diverse leegstaande huizen zijn dichtgespijkerd. Acantus wil leegstaande blokken met twee huurwoningen meteen slopen.


Vraag naar plaatsen sociale werkvoorziening blijft stijgen

De sociale werkplaatsen hebben in 2006 landelijk meer mensen geplaatst dan waartoe ze opdracht hadden. Toch kunnen ze lang niet iedereen die daarvoor in aanmerking komt een plaats bieden. Dit komt mede doordat de uitstroom uit de Wsw naar reguliere banen beperkt is. De vraag naar plaatsen in sw-bedrijven neemt al jaren sterker toe dan het aanbod. De wachtlijst is sinds 2002 zelfs verdrievoudigd. Dit blijkt uit de vandaag verschenen rapporten Uitvoering van de Wsw in 2006 en Goed geplaatst van de Inspectie Werk en Inkomen. IWI constateert dat wachtlijsten van sommige sw-bedrijven harder groeien dan die van andere. Dit komt deels omdat de subsidie van sw-bedrijven mede afhangt van de omvang van de wachtlijst. De bedrijven hebben daardoor een financieel belang om hun wachtlijst niet op te schonen. De sw-uitvoeringsorganisaties hebben in 2006 met elkaar zo'n 90.400 arbeidsplaatsen gerealiseerd. Door de inzet van eigen middelen is een kleine 600 mensen geplaatst boven de taakstelling waarvoor ze subsidie ontvangen. De vraag naar plaatsen in de sociale werkvoorziening stijgt al jaren sterker dan de uitstroom. De omvang van de wachtlijsten en de wachttijd nemen ook sterk toe. Landelijk is in 2006 het aantal mensen dat wacht op een plaats gestegen van 15.380 tot 19.640. De gemiddelde wachttijd bedraagt ruim een jaar. Eind 2006 wachtte 45 procent langer dan een jaar op een plaats. 20 procent verdween van de lijst zonder dat bekend is wat er met hen gebeurt. In 2006 gingen 5.400 mensen van de wachtlijst aan de slag in de sociale werkvoorziening. Van de nieuwe werknemers werd in 2006 een kwart geplaatst buiten de sociale werkvoorziening in een vorm van begeleid werken. Hiermee werd de taakstelling op dit gebied vrijwel gerealiseerd. Ook het aantal personen dat via detachering werkt steeg sterk: van 16 tot 19 procent van het totale aantal sw-werknemers. Bij begeleid werken en detachering wordt integratie nagestreefd buiten de beschutte omgeving van de sociale werkplaats. Bij de instroom in de Wsw valt het groeiende aantal kandidaten op met een meervoudige problematiek, waarbij vaak psychische problemen en persoonlijkheidsstoornissen een duurzame Wsw-plaatsing bemoeilijken. Landelijk gezien realiseren de sw-uitvoeringsorganisaties de taakstelling van de Wet sociale werkvoorziening. IWI constateert wel grote verschillen in uitvoering tussen de afzonderlijke sw-bedrijven. Zodanig dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de effectiviteit van de uitvoering.

Iedereen doet mee
Uit het onderzoek Goed geplaatst blijkt dat praktisch alle sw-organisaties samen met gemeenten en UWV mensen die op de wachtlijst staan laten participeren door hen een voortraject aan te bieden om de wachttijd te overbruggen. Het streven hierbij is om het voortraject naadloos op het Wsw-dienstverband te laten aansluiten. IWI vindt dit een belangrijke constatering, gezien de kabinetsdoelstelling 'Iedereen doet mee'.  Vanuit 'Iedereen doet mee' is het tevens verheugend dat veel sw-bedrijven de overgang van een traditioneel productiebedrijf naar een mensontwikkelbedrijf hebben gemaakt of daar hard mee bezig zijn. Daarmee worden de capaciteiten en mogelijkheden van Wsw'ers zo goed mogelijk benut.

Indicatiestelling
CWI stelt vast of iemand tot de doelgroep behoort en wat voor arbeidshandicap betrokkene heeft. Daarnaast geeft CWI advies af of de betrokken persoon bij een reguliere werkgever met begeleiding kan werken, het zogenaamde begeleid werken. CWI is daarmee de poort tot de Wsw. Sw-bedrijven zijn over het algemeen positief over de indicatiestelling door CWI, maar zien wel verbeterpunten. Zo vinden ze de adviezen voor begeleid werken niet altijd realistisch in ver-houding tot de mogelijkheden van de geÔndiceerden. IWI constateert echter aanzienlijke verschillen in de uitkomst van de indicatiestelling en advies begeleid werken per sw-bedrijf. De inspectie kan deze verschillen niet verklaren uit persoons-kenmerken als geslacht, leeftijd, mate of ernst van de handicap. De inspectie concludeert daar-uit dat Wsw-indicatiestelling door CWI op landelijk niveau nog niet uniform is.

Wsw-subsidie
De mate van handicap is rechtstreeks van invloed op de hoogte van de toegekende subsidie. Wegens de bovengenoemde aanzienlijke niet te verklaren verschillen in de uitkomst van de indicatiestelling is IWI van oordeel dat deze uitkomst vooralsnog geen invloed zou moeten hebben op de hoogte van de subsidie. Ook de omvang van de wachtlijst zou volgens IWI geen invloed moeten hebben op de hoogte van de subsidie. Er zijn immers ook grote verschillen geconstateerd in de groei van de wacht-lijst per sw-bedrijf. Deze verschillen zijn zo groot dat gesproken kan worden van een financiŽle incentive voor het niet opschonen van de wachtlijst.

http://www.iwiweb.nl


De concurrentie van de grote supermarktketens verbergt de lokale monopolie

Thiťbault Dromard et Mathilde Visseyrias
27/02/2008 | Mise ŗ jour : 06:59 |

UFC-Que choisir (consumentenorganisatie) bereidt zich voor een onderzoek te publiceren over de relaties tussen de prijzen en de structuren van de concurrentie in verschillende streken. De reacties volgen elkaar sinds gisteren op. Een ieder wil een oplossing aandragen met betrekking tot de absurde prijsverhogingen op de voedingsmiddelen. Brussel heeft herhaaldelijk de handen van de productie te hebben afgehaald om zodoende de koers van de eerste producten te ontspannen. Die de oorzaak zijn van de prijsstijgingen.

Lees verder:

http://www.lefigaro.fr/conso/2008/02/27/05007-20080227ARTFIG00293-la-concurrence-
dans-la-grande-distribution-cachedes-monopoles-locaux-.php

xxx

Ps: dit gaat over Frankrijk; maar hoe vergaat het elders in de EU ……en overig ?


9 industriŽle giganten beschuldigt van verdachte prijsafspraken

Anne Salomon
27/02/2008 | Mise ŗ jour : 08:41

O.a. Colgate Palmolive worden beschuldigt…..Unilever, SC Johnson, Henkel; allen aanwezig in de huishoudkast van de gemiddelde burger. De meest bekende merken van gebruikssartikelen worden onderzocht door de Raad van de Concurrentie. De polemiek rond de te hoge prijzen is op het hoogtepunt; ook de prijsafspraken tussen de meest bekende giganten wereldwijd kunnen veel onrust veroorzaken.

Lees verder en lees ook :

" Une procťdure de clťmence pour les repentis
" Quand les entreprises font amende honorable

http://www.lefigaro.fr/conso/2008/02/27/05007-20080227ARTFIG00290-
neuf-geants-suspectes-d-entente-.php

xxx


Video - Ormus - Barry Carter

 

ORMUS - What is it? An overview by Barry Carter There are many mysterious and magical things that have been recorded in history. The Biblical manna, the Philosopher’s Stone, the Fountain of Youth, Orgone energy, prana, chi, the Holy Grail, the Great Pyramid and the Ark of the Covenant are a few of these things. It looks like these things and more might be related to a new class of materials that have been identified and described in the last few decades. In the late 1970s an Arizona farmer named David Hudson noticed some very strange materials as he was doing some gold mining on his land. Hudson spent several million dollars over the following decade figuring out how to obtain and work with these strange materials. In 1989 David Hudson was granted patents on these materials and methods for obtaining them.(1) Other researchers were also making similar discoveries around this same time but Hudson was the first to get information out to the public about his discoveries. During the early 1990s Hudson toured the United States giving lectures and workshops about what he had found. Transcripts of portions of three of David Hudson's lectures are available on the Web. The most complete of these transcripts is the transcript of his Dallas lecture and workshop.


Internationaal nieuws

Brain stress system presents possible treatment
Gene Variant Predicts Medication Response in Patients with Alcohol Dependence
Nanoemulsion vaccines show increasing promise
Penn researchers engineer first system of human nerve-cell tissue
Study looks at new bladder cancer therapy for patients unresponsive to standard treatment
Bacterial 'battle for survival' leads to new antibiotic
Heart attack rates fall following national smoking bans
Yale scientists create artificial 'cells' that boost the immune response to cancer
Yale Lab Engineers Virus That Can Kill Deadly Brain Tumors
Arctic seed vault opens doors for 100 million seeds
Researchers identify and shut down protein that fuels ovarian cancer
Taking the fight against cancer to heart
Combination vaccine protects monkeys from ebola and Marburg viruses
Drug for anemic cancer patients raises risk of death
Silica smart bombs deliver knock-out to bacteria
Autism's origins - Mother's antibody production may affect fetal brain
Study details link between obesity, carbs and esophageal cancer
The danger of blindness after ophthalmic surgery
GP's databases could identify tens of thousands with undiagnosed diabetes in UK
LA BioMed study finds hormone therapy increases frequency of abnormal mammograms, breast biopsies
Mood markers isolated in blood open informative window into brain functioning and disease
Broiler Chicken Welfare Definitely Isn’t Pukka
High zinc status in lung cells slows growth and induces DNA damage-induced gene expression
Getting to the roots of hair loss
Mercury leaks found as new bulbs break
Flu shot failure shows need for a new formula
Anti-depressants' 'little effect'
You are what your fish eat!
Antidepressant Drugs Work No Better than Placebo; Big Pharma Hoax Finally Exposed
Initial Severity and Antidepressant Benefits - A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration
Secondhand Smoke Poses Health Hazard to Pets
Cow Milk Allergy And The Mechanisms Of Food Allergy
Hillary, Will You Renounce Your Terrible Ties to Monsanto, Please?
Georgia Surgeon Describes Aspartame-Induced Hand Tremors
Pollution fears are misplaced while toxins thrive indoors
New study blames heat for leaching of chemical from plastics
Vaccine Companies Investigated for Manslaughter
New test shows source of disease side-effects
Diet Soda Now Linked to Heart Disease
Don't Put Your Coffee in Plastic Cups
Low cholesterol linked to stomach cancer risk
Inflammation - What to Eat to Reduce Your Risk of Many Diseases
Use of Whey Protein for Fighting Diabetes and Fat
How Bacteria Gain Resistance To Multiple Types Of Antibiotics

Details? Zie www.fonteine2.com

 

 


27 feb


Video - How do they get fur to make your winter coat


De Kunst om te Leven

Iedereen is op zoek naar vrede en harmonie, omdat deze in ons leven ontbreken. We voelen ons allemaal wel eens rusteloos, geÔrriteerd, uit ons evenwicht, ellendig. En als we ons rusteloos voelen, houden we dit niet beperkt tot onszelf maar blijven we dit vervelende gevoel overbrengen op anderen. De onrust doordringt de atmosfeer rond degene die zich ellendig voelt. En ieder ander waarmee zo iemand in contact komt wordt ook geÔrriteerd, rusteloos. Dit is beslist niet de juiste manier van leven. Men zou in vrede met zichzelf moeten leven en in vrede met alle anderen. Per slot van rekening is de mens een sociaal wezen. Hij leeft nu eenmaal in een maatschappij waar hij met anderen te maken heeft. Maar hoe kan men in vrede leven? Hoe kunnen we in harmonie met onszelf blijven en de vrede en harmonie om ons heen bewaren, zodat ook anderen in vrede en harmonie kunnen leven?

http://www.dutch.dhamma.org/kunst.htm

Tip: Freek


Video - The Truth about Germany - Organic Trend


Stichting StralingsArm Nederland

Voor het 1ste kwartaal van 2008 zijn er 2 speerpunten
geformuleerd:

*) het doen uitstellen van de geplande veiling van de licenties voor de 2.6 GHz frequentieband door het Ministerie van Economische Zaken. Hiervoor is op korte termijn overleg nodig met de Tweede
Kamerfracties. Kunnen wij hen en de minister van EZ niet bewegen tot uitstel, dan zal dit via de rechtbank afgedwongen moeten worden.

*) het landelijke bekendheid geven aan de mogelijkheid dat iedere huiseigenaar binnen een straal van 400 meter rondom een (toekomstige) zendmast recht heeft op verlaging van de WOZ belasting. We hopen op duizenden bezwaarprocedures, die gemeentebestuurders wakker zullen doen schrikken.

Aan speerpunt 2 zit automatisch gekoppeld dat waardedalingen van woningen tot schadeclaims zullen leiden, waarvoor al procedures lopen en hopenlijk nog duizenden zullen volgen.

http://www.stralingsarm-nederland.org


Menselijk huid reageert wel degelijk op straling van GSM volgens nieuwe studie

Radiation From Mobile Phones Changes Protein Expression In Living People, Study Suggests

A new study completed by the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) on effects of mobile phone radiation on human skin strengthens the results of the human cell line analyses: living tissue responds to mobile phone radiation.

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080224100008.htm

Tip: Bart Decker


LaNutrition.fr op video; 2 minuten Franstalig gezondheidsnieuws van de laatste week

2 redactrices van LaNutrition.fr, Aline en Celine, vertellen U het laatste nieuws:

http://www.lanutrition.fr/L-actualit%E9-de-la-semaine-en-vid%E9o-a-2252.html

xxx


Levenskrachtige kruiden

Wordt het tijd om het aspirinetablet te verruilen voor een theelepel kurkuma?

Dit vrolijk geeloranje poeder, een vast ingrediŽnt in Indiase curry’s, is misschien wel de meest geneeskrachtige specerij. Kurkuma is de aspirine van AziŽ, waar het kruid al eeuwenlang in de Ayurvedische geneeskunst wordt toegepast om wonden te helen en ontstekingsziekten als artritis en nog een tiental andere aandoeningen te behandelen. Kurkuma wordt gemaakt van de verpulverde wortel van een tropische plant die nauw verwant is met gember. Het poeder bevat kurkumine, een sterke ontstekingsremmer en antioxidant die bovendien niet giftig is.

http://www.ode.nl/article.php?aID=4977


Klimaat- en energiepakket EU behoeft verbetering

Op 23 januari 2008 presenteerde de Europese Commissie haar klimaat- en energiepakket. Stichting Natuur en Milieu vindt dat dit pakket verbetering behoeft. Op 18 februari 2008 ging hierover een brief naar de Tweede Kamer.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3431


EU - Better Training for Safer Food gets underway for 2008

Between 25 and 29 February, the Directorate General for Health and Consumer Protection's 'Better Training for Safer Food' initiative conducts its first training session for 2008 in Bangkok. The event trains participants from Thailand on the application of the EU's Trade Control Expert System (TRACES). This system aims to improve procedures for importing animals and products of animal origin using electronic exchange of import documents and other information.

This falls within a broader training programme on the Rapid Alert System for Food and Feed and is one of five programmes for 2008 specifically dedicated to third countries. Others cover food testing, EU food standards, Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) control and assessment of the global HPAI situation.

Overall, ten programmestake place in the EU. Those continuing from 2007 cover veterinary checks at Border Inspection Posts, animal by-products and animal welfare standards, Hazard Analysis and Critical Control Point principles, plant protection products and zoonoses. New programmes deal with plant health controls, hygiene and controls of meat, milk, fish and products thereof, as well as eradication of BSE
and similar diseases. These programmes should train over 4,000 participants globally, via 120 events including workshops, seminars and assistance missions.

For further information on 'Better Training for Safer Food', please visit:

http://ec.europa.eu/food/training_strategy/index_en.htm

xxx


Spitsbergen wordt genenbank voor landbouwgewassen

Vandaag opent op Spitsbergen de Svalbard Global Seed Vault, een bewaarplaats voor het genetisch materiaal van landbouwgewassen. De opslagplaats zal de zaden bevatten van meer dan 200 000 gewassen uit Afrika, het Midden-Oosten, AziŽ en Zuid-Amerika. Verscheidene instellingen en instituten willen zo voorkomen dat bepaalde planten uitsterven door het veranderende klimaat of natuurrampen.

‘Je kunt het genetisch materiaal van landbouwgewassen op verschillende manieren bewaren,’ zegt Bart Panis van het Laboratorium voor Tropische Plantenteelt van de K.U.Leuven. ‘Van planten die geen zaad aanmaken, kun je stekken bewaren. De stekken worden met vloeibare stikstof afgekoeld tot 196 graden onder nul, zodat alle processen stilvallen en het plantje onbeperkt bewaard kan worden. Wij doen dat onder meer voor bananen. Bioversity International heeft ons de opdracht gegeven en steunt ons om de wereldbananencollectie in Leuven te onderhouden en ter beschikking te stellen van de internationale gemeenschap.’ Van andere planten kun je de zaden invriezen. Op Spitsbergen zullen ontelbare varianten bewaard worden van onder meer rijst, tarwe, bonen, linzen en kikkererwten. Die komen in een gigantische diepvriezer, uitgegraven in de permafrost, een permanent bevroren grondlaag. Waarom Spitsbergen?

‘Omdat je in de permafrost niet meer zo hard hoeft te vriezen om tot de vereiste temperatuur van 20 graden onder nul te komen,’ zegt Panis. ‘Maar vooral omdat het een heel stabiel gebied is. Spitsbergen hoort bij Noorwegen, een land met een stabiele politiek en economie. Bovendien is er geen kans op tropische stormen, overstromingen en aardbevingen, dingen die in de landen van oorsprong van de gewassen veel voorkomen.’ Zo plunderden vijf jaar geleden rebellen een genenbank in Irak en verwoestte twee jaar geleden een tyfoon een rijstcollectie op de Filippijnen. De Svalbard Global Seed Vault moet de biodiversiteit in de landbouw helpen beschermen en buffers aanleggen van planten die opgewassen zijn tegen klimaatsveranderingen. De opslagplaats kwam er door een samenwerking van de Noorse regering, de Global Crop Diversity Trust en de Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Het Laboratorium voor Tropische Plantenteelt van de K.U.Leuven behoort tot de koepel van Bioversity International, het CGIAR-centrum dat werkt rond biodiversiteit.


Nederlander vindt komst SOS-arts noodzakelijk

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking staat positief tot zeer positief tegenover de komst van SOS-arts, waarbij het 24 uur per dag een huisarts kan bellen die vervolgens op huisbezoek komt. Van de mensen boven de veertig vindt 86 procent de SOS-arts noodzakelijk. Van de ouders met kinderen tot twaalf jaar vindt 71 procent dat. Dat blijkt uit het onderzoek 'Dag en nacht de arts aan huis' dat TNS NIPO in opdracht van SOS-arts heeft uitgevoerd. De bevolking ziet de SOS-arts niet als vervanging van, maar als aanvulling op de eigen huisarts. Vooral voor ouderen en bejaarden zien Nederlanders een rol voor de nieuwe organisatie weggelegd. Van de personen die bereid te zijn een bijdrage te betalen is bijna de helft van de ondervraagden bereid een bedrag tot 15 euro te betalen voor het huisbezoek en ruim eenderde een bedrag tot 30 euro. Opvallend is dat de ondervraagden nauwelijks problemen hebben met de komst van een voor hen vreemde arts. Slechts 16 procent van de ouders en 13 procent van de veertigplussers noemt dat als een nadeel. Ongeveer driekwart van de mensen is bereid gebruik te maken van een andere huisarts. Een kwart van de mensen is alleen bang dat de SOS-arts niet op de hoogte is van het patiŽntendossier.

SOS-arts is gebaseerd op de succesvolle organisatie van de SOS mťdecins in Frankrijk waarbij elk moment van de dag en nacht via een centraal telefoonnummer een onafhankelijke arts kan worden opgeroepen. De SOS-artsen brengen enkel huisbezoeken en voeren geen eigen praktijk. Van de ondervraagde ouders met kinderen heeft 47 procent in de afgelopen twee jaar een situatie meegemaakt waarin men had gewild dat de eigen huisarts langs zou komen. Bij 72 procent van hen kwam die op dat moment niet. Bij de veertigplussers kende 31 procent een dergelijk geval, maar kwam de arts bij 62 procent van die groep wel opdagen. ,,Deze uitkomsten zijn extreem positief", stelt initiatiefnemer Arnold Verhoeven van SOS-arts. ,,Hieruit blijkt dat het onder de bevolking enorm leeft. Ook onder artsen trouwens, want er hebben al dertig huisartsen bij ons gesolliciteerd." Zijn organisatie start officieel pas binnen nu en enkele weken met de werving van artsen en wil voor 1 juni zijn plannen ingediend hebben bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarna kunnen contracten met zorgverzekeraars gesloten worden en kunnen de auto's van SOS-arts per 1 januari gaan rijden.

Het complete onderzoek van TNS NIPO is terug te vinden op de website

www.sos-arts.nl/nipo.php


 


26 feb


Video - It's the Lipitor, Stupid

Beatrice Golomb is interviewed on memory loss and cognitive side effects of taking Lipitor and other statins.


Oplosbare vezels verminderen buikpijn bij prikkelbare darm

De toevoeging van oplosbare vezels aan het dieet vermindert buikpijn bij patiŽnten met het prikkelbare darm syndroom (PDS). Deze vezels zitten in psyllium, in groente en in fruit. Onoplosbare vezels, zoals tarwezemelen die in bruin brood zitten, hebben bij veel patiŽnten met PDS juist een nadelig effect op de darmklachten. Dat ontdekte Renť Bijkerk in zijn promotieonderzoek dat hij uitvoerde aan het UMC Utrecht. Bijkerk promoveert op 26 februari aan de Universiteit Utrecht.

In zijn onderzoek volgde Bijkerk gedurende drie maanden 275 patiŽnten met het prikkelbare darm syndroom die met darmklachten hun huisarts bezochten. De deelnemers waren onderverdeeld in drie groepen. Die gebruikten elke dag tien gram oplosbare vezels (psyllium), of onoplosbare vezels (tarwezemelen) of een placebo (rijstebloem). PatiŽnten die dagelijks oplosbare vezels gebruikten bleken de eerste twee maanden minder buikpijn te hebben dan deelnemers in de andere groepen, in de derde maand was er geen duidelijk verschil meer.

Op basis van zijn resultaten raadt Bijkerk huisartsen aan vaker psyllium voor te schrijven aan patiŽnten met het prikkelbare darm syndroom. Het is veilig en heeft bij een groot deel van de patiŽnten een gunstig effect. Het gebruik van tarwezemelen raadt hij af omdat het bij sommige patiŽnten juist tot een verergering van de symptomen leidt. Psyllium kan zonder recept bij de drogist of apotheek worden gekocht en wordt bij chronisch gebruik vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Toevoeging van oplosbare vezels aan het dagelijkse dieet is een eenvoudige, goedkope en een effectieve methode om de klachten van PDS te beperken.

De werking van beide soorten vezels verschilt sterk. Oplosbare vezels zoals psyllium zijn goed in water oplosbaar en worden door darmbacteriŽn afgebroken. De stoffen die daarbij vrijkomen, zoals vetzuren, zouden de normalisering van de darmfunctie ten goede komen. Onoplosbare vezels, zoals tarwezemelen die in bruin brood zitten, trekken als een spons water aan en worden niet verteerd. Ze prikkelen de darm en dit zou de verergering van de prikkelbare darm symptomen kunnen verklaren.

Ongeveer een miljoen Nederlanders heeft last van het prikkelbare darm syndroom, een kwart daarvan consulteert daarvoor regelmatig de huisarts. Het is een darmaandoening, die gepaard gaat met buikpijn en krampen. Periodes met en zonder klachten wisselen elkaar af en met name als de aandoening chronisch wordt, ondervinden patiŽnten veel hinder. Bij behandeling van het prikkelbare darm syndroom worden geneesmiddelen meestal niet aangeraden omdat van geen enkel medicament de effectiviteit is aangetoond.


Behandeling ziekte van Crohn kan veel beter

De ziekte van Crohn kan veel beter behandeld worden als artsen direct een combinatie van afweeronderdrukkende medicijnen voorschrijven. Dat blijkt uit onderzoek waarover een team onder leiding van prof. dr. Daan Hommes (LUMC) rapporteert in The Lancet van deze week. De standaardbehandeling van de darmziekte bestaat uit ontstekingsremmende medicijnen zoals prednison, zogenoemde corticosteroÔden. Afweeronderdrukkers komen pas in een later stadium in beeld. Het blijkt nu echter dat het beter is om meteen vol in te zetten met afweeronderdrukkers. In Nederland lijden naar schatting 60.000 mensen aan de ziekte van Crohn. De onderzoekers, voornamelijk afkomstig uit Nederland en BelgiŽ, onderzochten 129 patiŽnten die recentelijk de diagnose ziekte van Crohn te horen hadden gekregen. De helft daarvan begon direct met de afweeronderdrukkers infliximab en azathioprine. Van deze patiŽnten was 60 procent na een half jaar in remissie: de ziekteactiviteit was bij hen sterk gedaald en zij hadden geen chirurgie hoeven te ondergaan. Van de groep die de standaardbehandeling kreeg, was dit slechts bij 36 procent het geval. Het nieuwe behandelschema leidde ook tot een sterke vermindering van het aantal zweren. Deze kwamen voor bij 30 procent van de patiŽnten, terwijl 73 procent van de patiŽnten die de standaardbehandeling kreeg zweren ontwikkelde. Zweren zijn een sterke voorspeller van een ongunstige prognose.

Auto-immuunziekte
De ziekte van Crohn behoort tot de inflammatoire darmziekten. Het is een auto-immuunziekte die meestal op jonge leeftijd (15-30 jaar) begint. De ontstekingen komen voor in het gehele spijsverteringskanaal, van mond tot anus. Behalve diarree, buikpijn en bloedverlies komen klachten voor als gewrichtspijn, huid- en oogontstekingen. Na verloop van tijd ontstaan vaak darmvernauwingen door littekenvorming, en fistels (verbindingen van darm naar huid). Twee op de drie patiŽnten moet ooit geopereerd worden; veel patiŽnten zijn uiteindelijk aangewezen op een stoma.


Voorschrijven van psychofarmaca door psychologen onverantwoord

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) zou het onverantwoord en overbodig vinden wanneer psychologen, zoals door deze beroepsgroep bepleit, in de nabije toekomst psychofarmaca zouden mogen voorschrijven. Onverantwoord omdat psychologen geen medische achtergrond hebben en dus ontoereikende kennis hebben van algemene farmacologische principes en van de verschillende somatische ziektes die het gebruik van psychofarmaca kunnen beperken. Psychofarmaca zijn krachtige middelen met vele uiteenlopende, soms onwenselijke effecten. Zorgvuldige indicatiestelling en uitvoering, alsmede controles van patiŽnten, vereisen brede medische kennis. Psychiaters zijn medisch specialisten die minstens 10 1/2 jaar studie achter de rug hebben om psychiatrische behandelingen te kunnen uitvoeren, en die zich hierin stelselmatig blijven bekwamen. Het contrast met de voorgestelde cursus voor psychologen, een postdoctorale masteropleiding van twee jaar lang gemiddeld ťťn dag per week cursus en een pathofysiologie-practicum van tachtig uur, is dermate groot dat iedereen kan begrijpen dat dit niet aanvaardbaar is in een ontwikkeld westers land.

Het is ook overbodig . Het aantal psychiaters in Nederland is toereikend, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld in sommige regio's van de Verenigde Staten. En als er al, om redenen van doelmatigheid, gekozen zou moeten worden voor uitbreiding van voorschrijfbevoegdheid, dan komen Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen daartoe als eersten in aanmerking. Zij hebben een paramedische opleiding en begeleiden vaak chronische patiŽnten die langdurig medicatie gebruiken. Binnen de gezondheidszorg is er sprake van taakherschikking om de zorg beter en doelmatiger te maken. De NVvP staat hier welwillend tegenover. Binnen strikte kaders kunnen gespecialiseerde verpleegkundigen en nurse practitioners zonder onverantwoorde risico's een aantal taken van artsen overnemen. De arts delegeert dan de controles en het uitschrijven van herhalingsrecepten onder voorwaarde van duidelijke protocollen en adequate bij- en nascholing. Later dit jaar zou besluitvorming moeten plaatsvinden om een experimenteerartikel toe te voegen aan de wet BIG, waardoor nurse practitioners enige voorschrijfbevoegdheid kunnen krijgen in het kader van de begeleiding van chronische patiŽnten, zoals diabetici. De begeleiding van patiŽnten met een chronische psychiatrische aandoening door sociaal psychiatrisch verpleegkundigen is daar enigszins mee te vergelijken.

Psychologen miskennen de potentie van hun eigen vakgebied, te weten de psychologische behandeling door middel van verschillende vormen van psychotherapie, wanneer zij menen dat zij het voorschrijven van psychofarmaca moeten toevoegen aan hun repertoire. Er is nog veel zinvol werk te doen voor psychologen-psychotherapeuten, bijvoorbeeld op het gebied van onbegrepen lichamelijke klachten. Ook om deze reden is het onverstandig om deze overbodige en onverantwoorde verandering te bepleiten.


Tobacco/Food-wars

In Amerika is de strijd tegen tabak gestreden. Roken is taboe, en de enige mensen die je hier nog ziet roken zijn toeristen. Europese toeristen, meestal. Nu begint de strijd tegen vetzucht. De voedingsindustrie zet zijn hakken in het zand en kijkt de kunst van het saboteren van beleid af van de tabaksindustrie. Roken en obesitas zijn zo ongeveer even ongezond. Er krijgen net zoveel mensen kanker door roken als door overgewicht, blijkt uit een grote analyse van zevenduizen klinische studies.

http://www.ergogenics.org/amerika/tobacco.html


Gezond leven maakt je een betere manager

"Gezond leven maakt je een betere manager", zegt Steffaan Bettens. Bettens is algemeen directeur van Jet Import. Sinds kort weet hij alles over hoe gezond leven je werk positief kan beÔnvloeden.

http://www.hortinews.com/news.php?id=14332

xxx


Monaco: de toekomst van de visvangst wereldwijd bedreigt

Over-exploitatie van de bronnen, klimaatveranderingen, vervuiling en verzuring van de oceanen zorgen voor een zwaargewicht aan bedreigingen betreffende de toekomst van de visvangst wereldwijd en zij zouden ernstige consequenties kunnen hebben voor de voeding van miljoenen van personen, aldus een rapport afgelopen vrijdag gepresenteerd door de Verenigde Naties in Monaco.

22 februari 2008 AFP

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-L_avenir_de_la_peche_mondiale_menace_selon_l_Onu.htm
?idrub=14&xml=newsmlmmd.8ab4b8229c0aeb709aa5e6eaeb071427.31.xml

xxx


Kankerverwekkers : teveel mobiele telefoon kan een verhoging geven van tumoren aan de speekselklieren

Volgens een IsraŽlische studie gepubliceerd in de 'American Journal of Epidemiology' komt dit voor aan de kant waar het meeste mee gebeld wordt: een verhoogd risico van 50 %. Onderzoekers hebben 500 patiŽnten onderzocht met tumoreffecten, zowel goedaardige als kwaadaardige.

Dus: opgepast met teveel bellen met de mobiele telefoon.

http://www.corriere.it/salute/08_febbraio_15/tumori_telefonino_
187f04a8-dbd4-11dc-ad63-0003ba99c667.shtml

xxx

 


25 feb


Video - In Search of The Perfect Human Diet (tm)

http://video.google.com/videoplay?docid=-706682335451834910


E-book van Ann Whigmore

Beste Ron

Hier kan je het autobiografische E-book van Ann Whigmore downloaden.

http://www.chidiet.com/whysuffer.pdf

Leendert


Cholesterolmaffia en statine-deficientie

De kritische epidemioloog Lux Bonnieux haalt in Medisch Ciontact van 22 februari sterk uit naar de zogenaamde cholesterol-maffia. In een vlijmscherp betoog rekent hij af met de reflex om bij elk verhoogd cholesterolniveau meteen statines voor te schrijven. Het streven naar een laag cholesterolgehalte in het bloed leidde tot een wereldwijde epidemie van statine-deficientie, zo spot hij.

http://www.iocob.nl/nieuws/cholesterolmaffia-en-statinedeficientie.html

xxx


Alternatief beter dan regulier bij demente bejaarden

Demente bejaarden worden onrustig. Dan krijgen ze anti-psychotica. Middelen tegen schizofrenie. Daarvan worden ze suf. Dan vallen ze en breken botten. Dan bindt je ze vast op een stoel. Dan is het in ieder geval weer rustig... Een onderzoeker in Nijmegen onderzocht de effecten van dit soort 'gewone' zorg en vergeleek het met therapievormen die de vereniging tegen de kwakzalverij vreselijk zal vinden...muziektherapie en lichamelijke aanraking....Dat bleek wel beter te werken dan de reguliere oplossingen. En het klinkt ook nog beter! Liever muziek en aanraken dan farmaceutische middelen en vastgebonden worden...toch?

http://www.iocob.nl/alzheimer/alternatief-beter-dan-regulier-bij-demente-bejaarden.html

xxx


Internationaal nieuws

Study finds spine surgery yields greater benefits over nonsurgical treatments
'Fluorescent' cells give early warning for eye disease
As antidepressants start working, hopelessness lingers
Before CT scan, many should take kidney-protecting drug
Childhood obesity leads to higher rate of problems during surgery
Helping back pain sufferers to stay in work
Smoking during pregnancy can put mothers and babies at risk
Bacteria and nanofilters -- the future of clean water technology
A rare diagnosis in the operation room - Kidney atrophy due to duplicated colon in an adult
What are simple ways to judge the efficacy of 5-fluorouracil in colonic neoplasm?
University of Sydney researchers find new evidence linking kava to liver damage
May inflammatory bowel disease mimic gynecological disorders in its clinical presentation
Stroke risk factors may signal faster cognitive decline in elderly
Premature births linked to physical abuse
Children who do not get enough sleep sustain more injuries
Kidney donor age linked to aortic siffening
Novel link between excessive nutrient levels and insulin resistance
Patients' relatives are ignored by the health system and suffer emotional stress
Safer and more effective way to treat Crohn's disease
A regular dip could benefit fibromyalgia sufferers
Gladstone and UCSF scientists reactivate immune
Immune deficiency and balance disorder result from single gene defect
Another way to grow blood vessels
Doctors should watch for depression in arthritis patients
Gene newly linked to inherited ALS may also play role in common dementia
Study identifies another strategy for normalizing tumor blood supply
MGH study identifies enzyme that protects against intestinal bacterial toxin
Newly discovered role of thyroid hormone during pregnancy
Study shows effects of vitamin D and skin's physiology
Genetic pathway critical to disease, aging found
Study confirms cardiac surgery drug increases death rate
Tumor-killing virus selectively targets diseased brain cells
Siblings of schizophrenia patients display subtle shape abnormalities in brain
Scientists develop new techniques for detecting harmful blood clots/air bubbles in arteries
Study suggests antibiotic may prevent dreaded brain fever
Effective ADHD Treatment Found for Children with Fragile X Syndrome
A new gene therapy approach that attracts and “trains” immune system
Alcoholics underestimate the risk of bleeding
Herpes virus link to complications in pregnancy
Women urged to hear more about hormone problem
Stress hormone impacts memory, learning in diabetic rodents
Swedish researchers reveal how development of nervous system is coordinated
Mix of endocrine disrupters a dangerous cocktail
Skin care safety
UIC chemists characterize Alzheimer's neurotoxin structure
Study Suggests Link Between Smoking and Alzheimer’s
BASF gene-altered potato is dividing EU
Who Watches The Doctors?
Research Show Weak Immune System May Help Explain Fatigue in Horses and Humans
Deadly fungus spreading to B.C. mainland
Green Tea Nutrient EGCG Blocks Diabetes-Promoting Effects of High Fructose Corn Syrup
Bayer, Onyx Stop Nexavar Test on Lung-Cancer Patients
Antibody studies show autism link
Patients push boundaries of Lyme disease debate
Study states diet soda may cause health risks
New research takes aim at oral cancer
Researchers home in on the connection between obesity and insulin resistance
Seaweed holds the secret to cure diabetes
'Cancer link' to heavy mobile use
Hemp against cancer
Lights at Night Are Linked to Breast Cancer
Smoking permanently damages genes
Chinese herbal medicine - how effective is it?
Germany to Introduce Non-GMO Labels on Foods
Hidden Hazards & Costs of Conventional Food Make Organic a Real Bargain
Info / recepten MMS
High Calcium Intake May Not Help Prevent Fractures
Ingredient in Yellow Curry Can Reduce Heart Enlargement and May Prevent Heart Failure
Women with Higher Levels of DHEAS Have Better Cognitive Function
Grant to Study If Early BPA Exposure Leads to Late Prostate Cancer
Researchers Examine Animal Antibiotic Resistance, Possible Human Link
Laser Light May Be Able to Detect Diseases on the Breath

Details? Zie www.fonteine2.com


Video - How Sugar Intake Effects the Body


G-spot kan gemeten worden

Al sinds 1980 bestaan er twijfels over zijn bestaan, maar volgens wetenschappers in ItaliŽ is ie echt meetbaar: de G-spot.

http://www.nu.nl/news.jsp?n=1445868&c=151&rss


Nieuwe bedreigingen voedselveiligheid op een rij

Een parasiet in vis die zich een weg door je organen knaagt, een chemische stof waarover nog weinig bekend is en Chinese illegale bestrijdingsmiddelen. Het is een greep uit de lijst van mogelijke bedreigingen van de Europese voedselveiligheid, die onderzoekers van het RIKILT van Wageningen UR hebben opgesteld. De haringworm of Anisakis simplex is ťťn van de mogelijke nieuwe bedreigingen van de voedselveiligheid die RIKILT onderscheidt, vertelt dr. Gijs Kleter. ‘De haringworm is een parasiet. Als besmette vis wordt ingevroren heb je er geen last van. Maar gebeurt dat niet, dan wordt de parasiet in de maag van de consument actief. Hij kan zich een weg boren naar de organen en veroorzaakt soms allergische aandoeningen. Bijna alle meldingen van haringworm kwamen uit ItaliŽ.’

http://www.wageningenuniversiteit.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/
Nieuwe_bedreigingen_voedselveiligheid_op_een_rij.htm


Amerikanen stoppen te laat met eten

Amerikanen blijven over het algemeen eten, ookal zijn ze vol. Fransen blijken daar echter juist helemaal geen last van te hebben. Franse studenten hebben vrijwel altijd nog genoeg ruimte voor een toetje als ze dat van tevoren weten.

http://www.nu.nl/news/1443792/151/Amerikanen_stoppen_te_laat_met_eten.html


Rokende vader 'verpest' ook sperma zoon

Rokende en drinkende mannen geven hun beschadigde sperma door aan eventuele zoons. De spermadefecten kunnen tot vier generaties lang blijven bestaan.

http://www.nu.nl/news/1442212/151/Rokende_vader


Gewichtheffen verhelpt nekklachten

Krachttraining helpt chronische nek- en schouderpijn verlichten. Tegenwoordig hebben veel mensen last van hun nek en schouders door het veelvuldig computergebruik.

http://www.nu.nl/news/1447340/151/Gewichtheffen_verhelpt_nekklachten.html


Algen zeer geschikt als diesel

http://www.nu.nl/news/1449409/91/Algen_zeer_geschikt_als_diesel.html


Snacks minder populair in kantines

http://www.nu.nl/news/1448503/36/Snacks_minder_populair_in_de_kantine.html


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats