weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

25 jan


Veiligheid van Gardasil

Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMEA in Londen heeft een persbericht uitgebracht in verband met een aantal meldingen van onverklaarde sterfgevallen die zich hebben voorgedaan bij jonge vrouwen die eerder gevaccineerd werden met Gardasil (vaccin tegen cervixcarcinoom). Twee van de gevallen hebben zich voorgedaan in Europa (Oostenrijk en Duitsland). Aangezien er geen doodsoorzaken konden worden vastgesteld en er geen causaal verband is aangetoond met Gardasil, acht het EU Wetenschappelijk Comitť voor Geneesmiddelen voor gebruik bij de mens (CHMP) de mogelijke schadelijkheid van dit product onveranderd en wegen de voordelen op tegen de nadelen.

 

Wordt vervolgd zullen we maar zeggen......


Video - Future of our Food


Onderzoek IGZ naar sterfte bij proefbehandeling

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat samen met andere bevoegde instanties onderzoeken waarom bij een experimentele behandeling met probiotica onverwacht patiŽnten zijn overleden. Gisteren maakte het Universitair Medisch Centrum Utrecht bekend dat er bij deze experimentele behandelmethode met probiotica meer mensen dan gemiddeld zijn overleden. Zij werden op de intensive care behandeld aan acute alvleesklierontsteking. Aan dit onderzoek namen tussen 2003 en 2007 bijna 300 mensen deel, in 15 verschillende ziekenhuizen.

Reactie
Minister Klink zei in een reactie geschokt te zijn en toonde zijn medeleven aan de nabestaanden van de overleden patiŽnten.

Probiotica
Probiotica zijn levende, goedaardige bacteriŽn die in de darm voorkomen. Van sommige probiotica is aangetoond dat ze kunnen helpen bij gezondheidsklachten, vooral darmproblemen.


UMCU valt niets te verwijten

De NPCF vindt dat het Universitair Medisch Centrum (UMCU) in het probioticaonderzoek niets te verwijten valt. De patiŽnten zijn vooraf goed geÔnformeerd over aard en risico’s van het onderzoek. Ook heeft het ziekenhuis accuraat gereageerd door de nabestaanden bijtijds te informeren. Dit naar aanleiding van het tragische bericht van gisteren dat patiŽnten met een acute alvleesklierontsteking zijn overleden na een proefbehandeling met probiotica.  De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft inmiddels bekend gemaakt dat er geen reden is om normale consumptie van probiotische zuiveldrankjes af te raden. Er zijn bij gezonde mensen geen nadelige effecten aangetoond bij het gebruik hiervan. Het bureau Risicobeoordeling van de VWA zal op basis van reeds uitgevoerd en lopend onderzoek een advies uitbrengen over de mogelijke gevolgen van het gebruik van probiotica in voedingsmiddelen bij met name kwetsbare groepen.


Onrust over eigen risico in de zorg

De Unie KBO, met 310.000 leden de grootste ouderenorganisatie in Nederland, krijgt momenteel tientallen meldingen binnen van ouderen die zich zorgen maken over het betalen van het verplicht eigen risico in de zorg. Veel ouderen zijn namelijk grote zorgconsumenten en lopen reeds in de eerste maand van dit jaar de 'volledige schade' op. Sinds januari 2008 krijgen alle verzekerden te maken met een verplichte eigen betaling van 150 euro. De Unie KBO heeft zich altijd al een fel tegenstander betoond van deze regeling, met name vanwege administratieve overlast en mogelijke zorgmijding. Eerder bleven ook al de medicijnknaak, en de no-claimregeling een kort leven beschoren.  De meldingen over het verplicht eigen risico zijn zeer verschillend van aard. Veel zorgbehoevende ouderen met een smalle beurs vrezen de maand januari, omdat ze naast de gestegen premies ook nog eens de rekening van het verplichte eigen risico verwachten. Met name ouderen die veel medicijnen gebruiken, uiten deze zorg. En zorgverzekeraars blijken niet altijd bereid tot een gespreide betaling.

Veel ouderen ervaren de tegemoetkoming van 47 euro voor chronisch zieken en voor bewoners van verzorging- en verpleeghuizen als een druppel op de gloeiende plaat. De gunstige fiscale maatregelen die vorig jaar met Prinsjesdag zijn aangekondigd worden namelijk door de betrokkenen niet altijd ervaren als compensatie voor de gestegen zorgkosten. Verder is het veel ouderen niet duidelijk wat wel en niet onder het verplicht eigen risico valt. Dat geldt bijvoorbeeld voor tandartszorg en voor bepaalde verrichtingen van de huisarts. Andere meldingen van ouderen betreffen het terugvorderen van de no-claimbonus over 2006 omdat het ziekenhuis in een te laat stadium een rekening stuurde naar de zorgverzekeraar. Vanwege het feit dat de no-claimbonus van 2007 pas in april 2008 wordt uitbetaald, lopen mensen ook dit jaar het risico dat ze deze bonus later weer moeten terugbetalen. In samenhang met het betalen van het verplicht eigen risico levert dit een wel heel onduidelijk beeld op.

Volgens de Unie KBO is de regeling van het eigen risico voor veel ouderen een nodeloos ingewikkeld verhaal. De Unie KBO roept de zorgverzekeraars op om soepelheid te betrachten bij de uitvoering van de regeling. Ze vraagt de zorgverzekeraars een eenvoudige, gespreide betalingsregeling in het leven te roepen en een eventuele no-claimbonus te verrekenen met het verplichte eigen risico. Ook vindt de Unie KBO dat de voorlichting over de zorgkosten die wel en niet onder het verplicht eigen risico vallen, door overheid en zorgverzekeraars snel verbeterd moet worden. In het najaar gaat de Unie KBO bekijken of het verplicht eigen risico van 150 euro bij ouderen heeft geleid tot het afzien van noodzakelijke zorg.


Persoonlijkheidsstoornissen kosten de maatschappij miljarden per jaar

De maatschappelijke kosten van persoonlijkheidsstoornissen worden geschat op 3,6 tot 7 miljard euro per jaar. Dit staat in een artikel dat op vrijdag 25 januari jl. wordt gepubliceerd in het tijdschrift Medisch Contact. Dit bedrag bestaat uit medische, justitiŽle en werkgerelateerde kosten. Een van de redenen dat de kosten hoog zijn, is dat persoonlijkheidsstoornissen veel voorkomen. Geschat wordt dat 13,5% van de Nederlandse bevolking een persoonlijkheidsstoornis heeft, waarvan slechts een gedeelte voor hulp aanklopt bij de GGZ. Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat de stoornis een grote impact heeft op sociale, werkgerelateerde en andere belangrijke gebieden van functioneren. Echter, de economische gevolgen van deze stoornis waren nog niet eerder in kaart gebracht.

De onderzoeksgroep verbonden aan Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong, het Erasmus MC en de Universiteit van Amsterdam komt niet alleen tot de conclusie dat de economische gevolgen van de stoornis hoog zijn, maar vindt ook bewijs dat deze een grote invloed heeft op de kwaliteit van leven. De kwaliteit van leven van een patiŽnt met een persoonlijkheidsstoornis wordt vergeleken met die van chronische aandoeningen zoals reuma, de ziekte van Parkinson of zelfs kanker. De onderzoekers merken op dat momenteel vrijwel alle beschikbare onderzoeksgelden voor de geestelijke gezondheidszorg besteed worden aan studies naar angst- en stemmingstoornissen, schizofrenie en gedragsstoornissen, terwijl de ziektelast van persoonlijkheidsstoornissen hoger of ten minste vergelijkbaar is. Ze bepleiten dan ook een inhaalslag voor wat betreft het onderzoek naar werkzame therapieŽn voor persoonlijkheidsstoornissen om zowel de patiŽntgebonden ziektelast als de maatschappelijke kosten te verlagen.

Dit pleidooi wordt ondersteund door ZonMw - organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie - die mede namens GGZ Nederland en het Trimbos instituut een 'signalement persoonlijkheidsstoornissen' aan de minister van VWS heeft overhandigd. In dit signalement wordt aanbevolen meer middelen beschikbaar te stellen voor gecoŲrdineerd onderzoek dat een impuls dient te geven aan de kwaliteit van preventie en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

http://www.deviersprong.nl


Beter baren: Toekomst verloskunde

Het opinieartikel van Visser en Steegers in Medisch Contact van 18 januari j.l., getiteld 'beter baren', geeft een nieuwe impuls aan de discussie over de toekomst van de verloskundige zorg in Nederland.

De gegevens van de Perinatale Registratie Nederland laten zien dat de perinatale sterfte de afgelopen jaren in belangrijke mate is gedaald. De NVOG is bezorgd over de in het artikel beschreven hogere perinatale sterfte buiten kantooruren. Perinatale sterfte is een maat voor de kwaliteit van zorg, gynaecologen streven naar 24 uurs kwaliteitszorg.  De NVOG heeft kwaliteit hoog in het vaandel; zij voert al jaren een uitgebreid en actief kwaliteitsbeleid, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan patiŽntveiligheid, bereikbaarheid en laagdrempelige beschikbaarheid van de gynaecoloog voor de eerste lijn en de leden van het verloskundige team in het ziekenhuis. Ook hecht de NVOG groot belang aan werken volgens richtlijnen en protocollen, en aan het houden van lokaal organisatorisch en inhoudelijk overleg. Recent is door de algemene ledenvergadering van de NVOG een set van verloskundige indicatoren aangenomen om deze zorg nog beter te kunnen monitoren.

Nadere wetenschappelijke analyse van de cijfers is nodig voordat conclusies kunnen worden getrokken. Met deze analyse is reeds een begin gemaakt, met als uiteindelijk doel aan te geven op welke punten de verloskundige ketenzorg verder verbeterd kan worden. Het is duidelijk dat niet alleen de gynaecoloog in deze analyse betrokken moet worden, maar de gehele verloskundige keten: dus ook de verloskundig actieve huisarts, eerste lijns verloskundige, kinderarts en anesthesioloog, die in hun werk ondersteund worden door o.a kraamzorg, gespecialiseerde verpleegkundigen, klinisch verloskundigen en operatiekamerteams.


Goedaardige’ kopievariatie als oorzaak van een nieuw genetisch syndroom

Het centrum voor menselijke erfelijkheid van UZ Leuven beschrijft een nieuw erfelijk syndroom veroorzaakt door goedaardige kopieŽn. De laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat de genetische verschillen tussen mensen groter zijn dan men aanvankelijk dacht. Tot voor kort werden voornamelijk variaties in de opeenvolging van de afzonderlijke bouwstenen (of baseparen) in kaart gebracht omdat ze een rol spelen in de verschillen tussen mensen. Uit onderzoek blijkt nu dat er een andere bron van genetische variatie bestaat die opgebouwd is uit grote segmenten DNA, tussen 1000 en 100 000 baseparen groot, waar de mens een verschillend aantal kopieŽn van kan bezitten. Men gaat er vanuit dat deze ‘goedaardige variatie’ geen ziekten of aangeboren aandoeningen veroorzaakt.

In het toonaangevende vaktijdschrift, ‘The American Journal of Human Genetics’, beschrijven onderzoekers van het centrum voor menselijke erfelijkheid (CME) van UZ Leuven een nieuw erfelijk syndroom. Te kleine oren en oogafwijkingen zijn de kenmerken van dit syndroom en worden veroorzaakt door de aanwezigheid van vijf kopieŽn van een DNA-fragment van 750 000 baseparen groot. Dit is totaal onverwacht, variaties in het aantal kopieŽn kwamen al eerder voor bij personen zonder afwijkingen waardoor ze beschouwd worden als een goedaardige variatie. Deze bevinding breekt met de traditionele visie dat ‘goedaardige’ kopievariaties niet verder onderzocht moeten worden. Dit leidt ertoe dat onderzoekers bij genetische testen ook deze goedaardige variatie in hun analysen kunnen moeten opnemen.


Met het Oog op de Naald verschijnt 13 april 2008

Een grenzenverleggend boek! Acupunctuur is niet meer alternatief! Het is net zo bewezen als veel gewone behandelingen. In 'Met het Oog op de Naald' aandacht voor hoe veel wetenschappelijk bewijs er bestaat voor de werking van acupunctuur. En hoe zinvol acupunctuur kan zijn bij behandelingen, zelfs in ziekenhuizen door anesthesisten.  Velen denken: alternatief is niet bewezen en regulier is wel bewezen. Dit idee klopt niet, en waarom staat in dit boek: Met het Oog op de Naald. Velen denken: reguliere behandeling, dat zal wel goed bewezen zijn. Dit idee klopt ook niet, en waarom staat ook in dit boek. ...Met het oog op het fundament van de geneeskunde. De lancering vindt plaats op 13 april 2008, in het oude klooster dat nu Leerhotel is, in Amersfoort. Een dag later, op het congres FUSION 2008, dat in Utrecht in de Jaarbeurshal plaatsvindt, zal het boek breed bekend gemaakt worden.

Achtergrond met het Oog op de Naald

Twee bestuursleden van IOCOB schreven een boek over de fundamenten van de geneeskunde en ontwierpen een wetenschappelijke onderbouwing van de acupunctuur.

In dit boek laten Keppel Hesselink en Kopsky zien dat er geen fundamenteel verschil meer is tussen veel reguliere vormen van behandelen en de acupunctuur. M.a.w. de acupunctuur is volwassen
geworden. Er is enorm veel bewijs voor de effectiviteit en de veiligheid bij een groot aantal aandoeningen. In ieder geval evenveel bewijs als voor menig reguliere behandeling. Voorts is dit boek boeiend, omdat het de fundamenten van onze geneeskundige kennis doorlicht en laat zien dat veel van die kennis minder hard is dan we denken. Het boek wordt publiekelijk gelanceerd op 14 april tijdens het derde Fusion congres van de KNMG district Rotterdam, in de Jaarbeurshal te Utrecht. Voor genodigden is er een launch in het mooie kloosterhotel, het zogenaamde leerhotel, te Amersfoort, op de zondagmiddag op de 13de april. Hierbij zullen journalisten, bekende Nederlanders en diverse geleerden aanwezig zijn en zal er een mooi wetenschappelijk en humoristisch programma ontworpen worden dat om 13.00 uur begint. We kozen voor deze bijzondere locatie, omdat er over acupunctuur nog zoveel te leren valt...En een leer-hotel is dan een top-locatie!

Een Must-Have

Dit boek is een must voor allen die zich verdiepen in de verhouding tussen de reguliere en de alternatieve geneeskunde. Met ruim 250 referenties naar vele toptijdschriften demonstreren de auteurs dat
Evidence Based Complementary and Alternative Medicine (EBM-CAM) bestaat. Met andere woorden, de gehele discussie tussen voor- en tegenstanders van alternatieve geneeskunde werd grotendeels bepaald door vooroordelen. Nu, met dit boek, zijn de feiten op een rijtje gezet. De stichting IOCOB hoopt dat de discussie voor en tegen nu verlaten wordt. En dat we nu een fase ingaan van synthese en van een begin in Nederland met werkelijke GeÔntegreerde Geneeskunde. Acupuncturisten zouden vanaf 2008 zonder problemen in ziekenhuizen kunnen gaan werken, bijvoobeeld als medewerkers van de afdeling anesthesiologie. Omdat met acupunctuur daadwerkelijk de angst en de stress voor een operatie vermindert kan worden en de postoperatieve misselijkheid ook. Ook binnen pijnbestrijdingsteams zouden acupuncturisten niet meer misstaan. De wetenschappelijke gegevens in dit boek zullen het merendeel van kritisch ingestelde artsen de ogen kunnen openen voor de waarde van acupunctuur voor de patient.

J.M. Keppel Hesselink & D.J. Kopsky, Met het oog op de naald. Acupunctuur en het fundament van de geneeskunde. Verschijnt 13 april 2008.| 160 Pagina's | Uitgeverij Ankh-Hermes. ISBN 10:
9020202243 | ISBN 13: 9789020202243

http://www.iocob.nl/nieuws/met-het-ioog-op-de-naald.html


Internationaal nieuws

Low vitamin E levels associated with physical decline in elderly
Yale Team Identifies Key Factor in Stress Effects on the Brain
Study raises questions about diagnosis, medical treatment of ADHD
Burgers, fries, diet soda - Metabolic syndrome blue-plate special
Queen's immunologists find better way to boost the immune system
Regular, long-term aspirin use reduces risk of colorectal cancer
New therapeutic target for treatment of multiple sclerosis
Einstein researchers - Do national dietary guidelines do more harm than good?
Gene variations associated with effectiveness of blood pressure medications
Ovarian cancer risk not affected by alcohol and smoking, but reduced by caffeine
The missing link between belly fat and heart disease?
Researchers find relief for chronic pain
Saline nasal wash helps improve children's cold symptoms
Studies highlight MRSA evolution and resilience
New Kaiser Permanente study fortifies caffeine's link to miscarriage
Epidemic superbug strains evolved from one bacterium
New recommendations for MMR vaccine in egg-allergic children
Cancer Data? Sorry, Can’t Have It
Walking an hour a week cuts colon cancer risk
Our Side Just Won Big
Study Says Implants Double Risk of Infection in Breast Reconstruction
Cell Phone Health Risks Prompt FDA Action
Cell phones might interfere with sleep
Diet urges eating what great-grandparents ate
Diet may reduce frequency of gout attacks
Investigative journalist questions causes of autism
Altering Brain's Lipid Metabolism Reduces Alzheimer's Plaques In Mice
Cholesterol Drug Study Worries Patients
Herb Triggers Cancer Cell Death
Microwave Radiation - Cell phones, Wi-Fi - Are they safe?
Scientist claims test reduce autism
Mutant gene puts mothers of babies with cancer at risk

Details? Zie www.fonteine2.com


 


24 jan


Steun voor homeopathie groeit weer

Het afgelopen jaar is het aantal mensen dat de homeopathie steunt weer gegroeid. Dit blijkt uit de nieuwste berekeningen van de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland. Na een jarenlange daling van het ledental is dit aantal in 2007 met ruim 500 gegroeid tot bijna 5.300 leden. "We merken dat steeds meer mensen zich openstellen voor homeopathie, vooral diegenen die met chronische klachten kampen en diegenen die bij de reguliere geneeskunde nog geen herstel of verbetering gevonden hebben. Zij zoeken naar andere wegen en komen steeds vaker bij de homeopathie uit. Per jaar maken ruim 1,5 miljoen mensen gebruik van complementaire geneeskunde," licht Angťlique Cloosterman toe, projectmanager van de vereniging. "Net als in een land als Noorwegen zouden we ook in Nederland graag zien dat er sprake is van integrale zorg, waarbij de reguliere en de complementaire geneeskunde - zoals homeopathie - naast elkaar kunnen bestaan en elkaar aanvullen. Dat zou de keuzevrijheid van de patiŽnten om zelf een vorm van zorg te kunnen kiezen die bij hen past, aanzienlijk vergroten. Bovendien zou het veel patiŽnten een vermindering van hun klachten kunnen bieden."


Video - Vitamin B6


Terugdringen gebruik slaap- en kalmeringsmiddelen moet landelijk project worden

In een Nijmeegs experiment van huisartsen en apothekers is het gelukt het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen (de zogenaamde benzodiazepines) met 14% terug te dringen. Naar aanleiding van deze resultaten dringt SP-Kamerlid Henk van Gerven er bij minister Klink op aan om een landelijk project te starten. Van Gerven, zelf huisarts: “Het is een bekend gegeven dat honderdduizenden Nederlanders ten onrechte benzodiazepines gebruiken. Oxazepam, valium en seresta zijn veelgebruikte middelen die snel tot verslaving leiden. Mensen kunnen moeilijk stoppen en voor de arts is het voorschrijven van een recept vaak makkelijker dan de discussie aangaan met de patiŽnt.” Onder begeleiding van de huisarts en/of assistent kan het gebruik fors worden teruggedrongen, zo blijkt in Nijmegen. Door hun voorschrijfgedrag te analyseren leren huisartsen in welke gevallen onnodig medicijnen worden voorgeschreven. Het resultaat is een beter en meer terughoudend voorschrijfgedrag. Minister Klink wil in 2009 de benzodiazepines grotendeels uit het verzekeringspakket halen. Hierdoor dreigen patiŽnten voor wie de benzodiazepines medisch gewenst zijn te worden gedupeerd. Van Gerven: “Verkeerd voorschrijfgedrag van artsen moet niet worden opgelost door de patiŽnten te pakken. Terughoudend voorschrijven van benzodiazepines is beter en kan vele miljoenen aan besparingen opleveren, zonder dat anderen door de aanpak gedupeerd worden.”


Video - New Views of Cholesterol; Statins and Heart Attacks


Belangrijke spelers bij het ontstaan van longemfyseem ontdekt

Longemfyseem is een ziekte waarbij longblaasjes kapot gaan. Hierdoor kan de long te weinig zuurstof opnemen. PatiŽnten worden daardoor minder mobiel en er ontstaat schade aan vitale organen. In ernstige gevallen van longemfyseem krijgt de patiŽnt zuurstof toegediend. Er is geen medicijn tegen longemfyseem. De World Health Organization voorspelt dat in het jaar 2010 longziekten doodsoorzaak nummer 3 zijn. Hadi Sarir heeft in zijn proefschrift het ontstaan van longemfyseem onderzocht door ontstekingsprocessen te bestuderen die ten grondslag liggen aan deze ziekte. Reactieve zuurstofmetabolieten en een recent ontdekte receptorfamilie ('Toll-like'-receptoren) blijken een belangrijke rol te spelen in het ontstekingsproces, omdat deze de ontstekingscellen stimuleren om de boodschapperstof, interleukine 8 (IL-8), vrij te zetten. IL-8 is een cytokine dat een bepaalde witte bloedcel (de neutrofiel) kan activeren. Activatie van de neutrofiel leidt tot het vrijzetten van enzymen die de celwand van de longblaasjes kan afbreken. De therapeutische mogelijkheden van 'Toll-like'-receptoren zal de komende jaren verder onderzocht worden met een Top Instituut Pharma-subsidie.


Sinusitis

In 75% van de gevallen geneest dit zonder medicijnen binnen een maand. Hoe kan men complicaties voorkomen ?

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=sinusite_pm&xtor=EPR-2

xxx

NB: gekookt water met zongedroogd ongeraffineerd zeezout 1x per dag , 365 dagen per jaar diep opsnuiven houdt het hoofd schoon ! En dood dat wat daar niet thuishoort. Simpel, ongevaarlijk en goedkoop ! Gooi die farma-neusspray gewoon in de eco-prullebak. In de Italiaanse thermen bestaan speciale schoonmaakkuren van de holten. En dat wordt ook nog eens vergoed door de verzekering als de arts het voorschrijft. En zo hoort het.


Oorontsteking

Is antibiotica een goede oplossing ? Ongeveer 80% van de oorontstekingen genezen spontaan.

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=otite_moyenne_pm&xtor=EPR-2


Anti-depressiva niet zo perfect als men wil doen geloven

In het algemeen worden alleen de onderzoeken gepubliceerd die ' ten gunste komen' van de farmaceutische industrie.

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=2008011768&xtor=EPR-2

xxx


Tip: Boek: The Female Brain van Louann Brizendine

Een handig boek voor vrouwen…….en onmisbaar voor de mannen ! (Daniel Goleman). Een gemakkelijk leesbaar boek over de hormoonhuishouding in de hoofden van de vrouwen. Vergeleken met dat van de mannen. Een fysiek gebeuren.

xxx


Genetisch gemanipuleerde wortelen tegen osteoporose

LaNutrition.fr, 22/01/2008
Amerikaanse onderzoekers aan de Uni van Texas zouden een OGM-wortel hebben ontwikkeld die een betere calciumopname zou verzorgen. Een nieuw wettenschappelijk wapen tegen osteoporose !

Maar een bos wortelen op recept of geschraapte worteltjes bij de apotheek is nog niet voor nu meteen.

Jay Morris, K.M. Hawthorne, T. Hotze, S.A. Abrams, K.D. Hirschi"Nutritional impact of elevated calcium transport activity in carrots" Proceedings of the National Academy of Sciences, Published online ahead of print, PNAS Early Edition, doi: 10.1073/pnas.0709005105

http://www.lanutrition.fr/Des-carottes-OGM-contre-l-ost%E9oporose-a-2107.html

xxx


Internationaal nieuws

 

Details? Zie www.fonteine2.com

 

 


23 jan


Statines - de waarheid komt langzaam naar boven

De cholesterol oorlog is nu pas echt begonnen. Tros Radar kwam gisteren opnieuw met een volledige uitzending over statines. Was de eerste uitzending nog voor velen niet overtuigend genoeg nu blijkt toch dat van de 1.2 brave statine slikkers er 700.000 dit onnodig doen. Men slikt tientallen jaren een medicijn dat niet alleen de bescherming geeft die men denkt maar ook nog eens bijwerkingen veroorzaakt die op termijn een garantie zijn voor de volgende kwalen.

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ga nu gewoon gezonder leven en flikker die chemische gifbelt het huis uit. Instanties en bedrijven spelen altijd in op de angst voor de dood maar angst is nog altijd de slechtste raadgever. Zo is het terrorisme uitgemolken en ook de angst voor kanker/hartziekten.   De echte cholesterol problemen ontstaan door voeding, met numero uno de geharde vetten afkomstig van die fijne andere ziekmakende industrie.

1.2 miljoen mensen aan de statines? wat is de volgende stap? Een medicijn voor geheugenverlies, spiermassa verlies etc want die hebben dan de toekomst voor deze groep brave slikkers....

Wakker worden, tijd om logisch na te gaan denken en niet blind te vertrouwen in die medicijnmannen

Ron

 

Bekijk de uitzending:

http://www.trosradar.nl/index.php?id=uitzending&itemUid=1166&autostart=true

Een quote:

Volgens Wright is het volgende bewezen voor statinegebruik van mensen die nog geen hartpatient zijn:  Als u man bent boven de 70 dan hebben statines geen effect. Bent u een vrouw van welke leeftijd dan ook dan hebben stanines geen effect. Bent u een man onder de 70 dan zouden de statines u kunnen helpen om eventueel een kans op een hartaanval te verlagen. Als je deze indeling naar onze populatie vertaalt dan kom je volgens Crok op de volgende percentages uit: "Van de anderhalf miljoen gebruikers in Nederland is 46% vrouw en dus 54% mannen als je kijkt tussen de verdeling jong en oud is de helft boven de 65."


Video - The MoneyMasters - 2 hr 0 min 57 sec


Het Zuur ofwel Brandend maagzuur

Een teveel aan maagzuur (hyperaciditeit) is te herkennen aan een enorm brandend gevoel in de maagstreek en achter het borstbeen. Het kan zelfs zo erg worden dat het maagzuur in de mond komt; de zogenaamde "zure oprispingen". Een teveel aan maagzuur is geen prettige toestand en een jarenlange bestaande verhoogde maagzuurproductie kan schade aan de wand van de maag en twaalfvingerige darm toebrengen. Dan ontstaan er zweren aan de maag of twaalfvingerige darm. Tussen haakjes de twaalfvingerige darm heeft geen twaalf vingers maar is ongeveer 12 vingers breed.

Oorzaken van teveel aan maagzuur:

  • Gaatje in het middenrif
  • Galstenen.
  • Erfelijke factoren.
  • Spanningen, stress.
  • Voedingsfouten over een lange periode.

Een gezonde maag heeft ook wel eens last van "brandend maagzuur", meestal is dan de als oorzaak:

  • Te zware lichamelijke arbeid
  • Teveel roken, -koffiedrinken, -alcohol.
  • Te sterk gekruid of te vet eten.

Het gebruik van chemische zuurbinders lijdt onherroepelijk tot steeds meer gebruik van deze "geneesmiddelen" daar de maag "denkt" te weinig maagzuur te produceren en gooit er nog eens een extra schepje maagzuur boven op.

Meer informatie op:

http://www.fonteine.com/brandend_maagzuur.html


Heksenjager Ben Goldacre zelf gemangeld in gratis Ebook

Cultural Dwarfs. Ben Goldacre, Quackbusting and Corporate Science

In his 2008 book Cultural Dwarfs and Junk Journalism, Martin Walker investigates Guardian columnist and 'quackbuster' Ben Goldacre's role in industry lobby groups and puts another point of view in defense of
some of the people whom he has attacked. Cultural Dwarfs and Junk Journalism charts the development of the corporate science lobby.

Cultural Dwarfs and Junk Journalism is Martin Walker's fourth book charting the development of the corporate science lobby that has grown rapidly since New Labour came to power in 1997. One of the most recent
exponents of the Lobby is Dr Ben Goldacre who has regurgitated a bad 'Science' column in the Guardian newspaper since 2003. Like other quackbusters Goldacre claims to write factually based and scientifically accurate articles about health, medicine and science either supporting scientists and doctors or criticising individuals involved in alternative or nutritional health care. Goldacre's writing, however, actually reflects the ideology of powerful industrial, technological and political vested interests.

Goldacre who it is claimed is a Junior doctor working in a London NHS hospital is actually a clinical researcher working at the centre of New Labour's Orwellian spin operation that puts a sympathetic gloss on
anything shown to create adverse reactions from MMR to Wi-Fi, while at the same time undermining cost-effective and long tried alternative therapies such as acupuncture and homoeopathy. Goldacre is involved
with public health researchers well known for trying to prove that those who claim to be adversely affected by pollutants in our modern high-technology society, suffer from 'false illness beliefs'. Cultural Dwarfs and Junk Journalism, investigates Goldacre's role in industry lobby groups and puts another point of view in defense of
some of the people whom he has attacked, belittled, satirized, castigated, vilified, maligned and opined against in his junk journalism

http://www.slingshotpublications.com/dwarfs.html

(boek staat gratis online)

Groeten,
Nele


Behandeling beroerte minder gevaarlijk dan gedacht

In Nederland krijgen ieder jaar zo'n 48.000 mensen een beroerte. Meer mensen dan tot nu toe werd gedacht
komen in aanmerking voor een trombolyse-behandeling, zo blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus
Maarten Uyttenboogaart. Bij een beroerte wordt de bloedtoevoer naar de hersenen plotseling onderbroken door een stolsel in een bloedvat. Bekende gevolgen zijn onder meer verlammingen en spraakstoornissen. Om de schade aan het hersenweefsel bij een herseninfarct te beperken, moet het bloedstolsel worden opgelost. Deze ingreep wordt trombolyse genoemd. Over het algemeen geldt: hoe sneller wordt ingegrepen, hoe beter het herstel van de patiŽnt zal zijn.

Het gevaar van trombolyse is dat de behandeling een hersenbloeding kan uitlokken. Uit onderzoek van
Maarten Uyttenboogaart blijkt echter dat trombolyse relatief veilig lijkt ook bij patiŽnten die langer dan drie
uur na ontstaan van de klachten behandeld worden, die ouder zijn dan 80 jaar en die bepaalde
cholesterolverlagende medicijnen (statines) of bloedverdunners gebruiken. Dit is opmerkelijk: patiŽnten van
boven de 80 jaar worden nu nog vaak uitgesloten van deze behandeling. Ook onderzocht Uyttenboogaart de voorspellende waarde van de bloedsuikerspiegel. Bij patiŽnten met een infarct in de holten heeft een verhoogde bloedsuikerspiegel een gunstig effect, zo toont hij aan. Bij een infarct in de hersenschors heeft het juist een negatief effect.

Bron: RUG


Ouderdom komt met gebreken; Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit

Veel ouderen lijden aan meerdere aandoeningen tegelijk. En wie gelijktijdig hulp ontvangt van verschillende medisch specialisten en andere zorgverleners loopt het risico onsamenhangende zorg te krijgen, en soms zelfs een verkeerde behandeling.

http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php#pub1658


 

 


22 jan


Video - Het gevaar van aspartaam (E951 Light suikervrij zoetstoffen)

Aspartaam (E951) is een kunstmatige zoetstof, aanwezig in meer dan 6000 producten. De Voedingsindustrie zegt dat aspartaam helpt om af te vallen, maar waarom wordt overgewicht (obesitas) dan een steeds groter probleem?

Producten waar aspartaam in kan zitten: Light, suikervrij, dieetsuiker, zoetjes, zoetstoffen, minder calorieen, geen suiker toegevoegd, (Coke, Fanta, Sprite) Zero, etc.

Merknamen van de zoetstof aspartaam in Nederland: Natrena kristalpoeder, Natrena Gourmet, Natrena zoetjes, Canderel, Sweetners (Super de Boer), Sweetener, Sanoform, Slimmetjes (Van Gilse), Sussli, Zoetjes (AH), Zoetstof, Zoetstof CSM, Dietcare (C1000), Gold, Hermesetas Gold, Kristalzoet (Kruidvat), Line zoet en slank (Aldi), etc.

Merknamen van aspartaam in BelgiŽ: Canderel, Delhaize zoetmiddel, Natrena strooikorrels, GB zoetmiddel, Hermesetas Gold, Sanoform (Aldi), Prodia, Ti light, Sweetener (Delhaize), Fit & Sweet, Ti light, etc.

Aspartaam is een zeer zoete chemische stof, die verantwoordelijk is vele verschillende gezondheidsproblemen. 

Aspartaam valt uiteen in drie bestanddelen:

1. Methanol, dit is giftige alcohol. Dit breekt verder af in Formaldehyde, een vloeistof gebruikt voor balseming.

2. Phenylalanine, een stof die de hoeveelheid van serotonin in de hersenen vermindert, wat op zijn beurt weer leidt tot opvliegers en/of depressies en ook een vergroting van de eetlust!

3.Aspartisch zuur, a neurologisch gif vergelijkbaar met MSG (smaakversterkers).

Kortom,aspartaam is zeer zeker geen gezondheidsvoedsel!

Er zijn maar liefst 92 (!) symptomen vastgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid, naar aanleiding van klachten die zijn ingediend door aspartaam (aspartame) gebruikers. Meer dan 80% van alle klachten die zijn ingediend bij de Amerikaanse Food & Drug Administration (de Voedsel en Waren Autoriteit) zijn klachten over aspartaam!  Als U producten gebruikt met de labels Light, suikervrij, minder calorieen, geen suiker toegevoegd, minder suiker, dieet, etc, neem 10 minuten de tijd om dit bijzondere verslag van FOX 5 News (Washington DC) te bekijken.

Geloof niet langer in de onwaarheden die verteld worden door de voedingsindustrie en de 'main stream' media. In tegenstelling tot wat de 'gezondheidsexperts' (betaald door de voedingsindustrie...) zeggen, dit spul is NIET  veilig!  Aspartaam is een zoet gif, op de markt gebracht om U ziek te maken zodat de farmaceutische industrie U medicijnen en pillen kan verkopen om de ziektes te 'behandelen' die door aspartaam zijn veroorzaakt. Doe U zelf een plezier en verwijder dit zoete gif uit uw voedingspatroon voor 60 dagen en ontdek hoe enorm uw gezondheid zal verbeteren!

Hosea 4:6
" Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis." (NBG51)

Spreuken 4:7
"Wijsheid ververven, inzicht verkrijgen, dat moet je boven alles gaan." (GNB96)

Meer informatie:
www.aspartaam.nl
www.fonteine.com

HealthRanger7

 

Video - Aspartame, MSG, Dumbing Down Society


Boek: 'Een lichaam zonder pijn', Christophe Carrio

20 minuten per dag om geen pijn meer te hebben. Een programma met correctieve oefeningen om chronische pijnen te doen stoppen. Zijn eigen ervaring en opleiding komt naar voren in dit boekwerk. De meervoudige kampioen artistieke karate - een traumatiserende discipline- evolueert zichzelf met een lichaam zonder pijn. LaNutrition.fr heeft deze persoon voor U ontmoet.

http://www.lanutrition.fr/shopping/un_corps_sans_douleur_par_christophe_carrio-btpi-21-116.html

xxx

Ps: in deze categorie behoort ook : 'Auto-osteopathie' van Lionel Clergeaud. Voor iedereen en zeker voor mensen die een klapper hebben gemaakt (ongeluk, wat voor dan ook ). Een gezond lichaam bij een goede 'doorstroming'; daar waar het vast gaat plakken krijg je…..klachten: in alle soorten en maten, vroeg of laat en met de tijd, heel geleidelijk. En……vertrouw niet op de NL-huisarts, want in ' vuilnisbeltkartelvormig ' gezondheidszorg' Nederland is alles jaja 'psy….'.  Leuk te melden dat de gezondheidszorg in ItaliŽ ver vooruit is op Nederland……fysiek is daar de dragonder van gezondheidsproblemen.   Nederland is absoluut NIET meer geloofwaardig ! Het systeem is volledig failliet. Mevr. Els Borst (ooit) en Dhr. Hans Hoogervorst hebben volledig gefaald. Dienen deze personen op hoog niveau niet eens een keer verantwoording af te leggen ? Voor het leed wat een ieder is aangedaan en wat velen nu nog wordt aangedaan ? Ik vraag U af en toe even mee te lezen op www.sin-nl.org om bij te blijven. Het kan ook U overkomen.


Medicinale planten met uitsterven bedreigd

Honderden geneeskrachtige planten worden met uitsterven bedreigd door onder meer ontbossing en omdat ze te vaak uit de natuur worden weggehaald.

http://hortinews.com/news.php?id=14011

xxx


Teveel chocola beschadigt de bottten

De oxalaten in de chocolade zouden verhinderen dat het organisme calcium goed kan opnemen, waadoor de botten fragiel worden en de kans op osteoporose hoger wordt. Chocolade is misschien niet zo goed voor de botten als het is voor het hart. Dit aldus een nieuwe studie gepubliceerd in het 'American Journal of Clinical Nutrition'. En inderdaad, bejaarde vrouwen die veel chocolade hebben gegeten, hebben zwakkere en fijnere botten dan hun medevrouwen die minder ervan aten.

American Journal of Clinical Nutrition, January 2008
http://www.lanutrition.fr/Trop-de-chocolat-nuit-%E0-la-solidit%E9-des-os-a-2099.html

LaNutrition.fr, 17/01/2008

xxx


Online gezondheidstesten

Een handige overzicht van online testen mbt candida, hypoglykemie en meer....

http://www.lilith.demon.nl/div/gezondheidstesten.html

Marjan


ME - Lezing Perth, AustraliŽ 2007

Lezing van Prof. Dr. Kenny de Meirleir over ME/CFS d.d. 3 november 2007

De tekst is een vertaling van het Engelstalige verslag dat dhr. Blake Graham (B.Sc – Klinisch Voedingsspecialist) werd opgemaakt n.a.v. een lezing van Dr. De Meirleir – en dit o.b.v. persoonlijke notities en gesprekken.

Dr. K. De Meirleir gaf deze lezing in Perth, West-AustraliŽ, op 3 november 2007. Dr. De Meirleir zijn interesse voor CVS werd gewekt in 1989 en hij zag tot op heden meer dan 12.000 patiŽnten. Samen
met zijn researchteam publiceerde hij heel wat "peer reviewed" artikelen en initieerden zij vele "in vitro" experimenten om bepaalde hypothesen op cellulair vlak te toetsen.

***

Gastrointestinale problemen

Meer dan 80% van alle patiŽnten heeft ťťn of ander gastroÔntestinaal probleem. Deze problemen doen zich voor in een deel van of in het hele maag/darmstelsel. Bij sommige patiŽnten is de zuurtegraad van
het speeksel (pH) lager dan '7', het is dus "zuur". Dat leidt niet alleen tot problemen met de tanden, maar ook tot een verstoorde mondflora. - met alle gevolgen van dien. Vele patiŽnten vertonen tevens een
vertraagde maaglediging. Biopten van het maagslijmvlies tonen aan dat de patiŽnten lijden aan atrofische gastritis (chronische ontsteking van het maagslijmvlies). Bij een biopsie van de dikke darm ziet men bij
vele patiŽnten infitratie van lymfocyten . Prof. Dr. K.de Meirleir zag bij zijn patiŽnten – op een punt dat 2 cm rechts / 2 cm naar beneden van de (navel) gelokaliseerd is - dat deze plek gevoelig is bij een lichte
druk. Dit punt zit net boven de overgang van de dunne en dikke darm, ook ileocaecale streek genoemd.

De status van maag- en darmslijmvliezen

Bij de patiŽnten is de toestand van de slijmvliezen van het maag-/darmstelsel gecompromiteerd, wat op zijn beurt bij kan dragen tot een activering van het immuunsysteem - een hoofdkenmerk van ME/CVS. De oorzaak van de schade aan de darmwand is complex en multifactorieel bepaald. Ook virussen kunnen hierin een rol spelen (Epstein-Barr en Human Herpes Virus 6). Beide virussen kunnen het immuunsysteem van de darm aanvallen. Dr. de Meirleir constateerde echter ook dat een aanzienlijk deel van zijn ME-patiŽnten met CVS familieleden heeft met de ziekte van Crohn. Het lijkt dan ook aannemelijk dat een zekere genetische voorbeschiktheid hierin een rol kan spelen.

De intestinale flora

Prof. Dr. K. de Meirleir laat een bloedtest uitvoeren ter detectie van IgA en IgM voor een aantaldarmbacteriŽn. - de "Immunobilantest". Gewoonlijk start zijn behandeling met een korte kuur van een antibioticum tegen een bepaald deel van de probleembacteriŽn, en gebruikt hij nadien ook probiotica.

Dr. de Meirleir voerde recent een kleine studie uit, waarbij hij het antibioticum ciprofloxacine gebruikte tesamen met een hoog kwalitatief probioticum. De patiŽnten meldden in 58% van degevallen en na drie
maanden een verbetering. Bij 43/44 patiŽnten daalde de hoeveelheid elastase (een eiwitafbrekend enzym) gemiddeld met 74%. Gewoonlijk gebruikt Dr. de Meirleir een krachtig – uit meerdere componenten
bestaande – probioticum: VSL3 (zie: http://www.vsl3.com/ ). VSL3 bevat 450 miljard bacteriŽn per maateenheid. (Ter vergelijking: gewone probiotica preparaten bevatten slechts 25 miljard of zelfs minder).
Deze samenstelling is in staat om als vervangmiddel te dienen voor de bacterie kolonies die gewoonlijk in de ingewanden aanwezig zijn. Hij gebruikt ook Mutaflor, een supplement met gezonde darm E.coli-bacteriŽn. Momenteel is dit product enkel rechtstreeks verkrijgbaar in Duitsland (via apotheek), waar het ook wordt gefabriceerd. Voor meer info: www.metpharmacy.de

Slechte opname van fructose en lactose-intolerantie

In een studie, waarbij 148 patiŽnten betrokken waren, werd een verminderde fructoseopnamewaargenomen bij 45,8% van de patiŽnten. Lactose intolerantie werd bij 20,3% van de patiŽnten vastgesteld. Beiden kunnen gemeten worden via een eenvoudige ademtest, waarbij de uitgeademde hoeveelheid waterstof vastgesteld wordt. Daarvoor moet de patiŽnt nuchter zijn (niet eten noch drinken) en krijgt dan 25 gram fructose toegediend. De waterstofinhoud van de adem wordt vůůr de inname van de fructose gemeten en vervolgens om het half uur gedurende de komende 3,5 uur. Wordt de fructose slecht opgenomen dan resulteert dit in onder andere een "intestinale dysbiose" (een toestand waarbij de darmen een overmaat aan toxineproducerende bacteriŽn bevatten) en andere mogelijke onevenwichtigheden.

Bij fructose malabsorbtie wordt altijd een fructose beperkend dieet voorgeschreven, waarbij de fructose zoveel mogelijk uit de voeding wordt weggelaten. Lactose-intolerantie wordt behandeld met een lactosevrij dieet. Is de eerste waterstofmeting (voor de inname van fructose of lactose) al hoog dan wijst dit op een bacteriŽle overgroei in de ingewanden. Dr. de Meirleir veronderstelt dat deze intoleranties reeds aanwezig waren vůůr het uitbreken van de ziekte en dat zij daarin een voorbeschikkende rol spelen. Hij denkt ook dat deze toestand nŗ het uitbreken van de ziekte erger kan worden. Dr. de Meirleir stelt vast dat al deze elementen zich vaak voordoen bij leden van dezelfde familie.

Toestanden die zeer nauw verbonden zijn met slechte opname van fructose zijn onder andere:

a. Een vette lever. De meeste patiŽnten met een vette lever hebben vaak fructose malabsorbtie

b. Steatorrhea (vet in de ontlasting/slechte opname van vetten).

c. Constipatie/opstipatie waarbij de mensen met lactose-intolerantie blijkbaar ook vaak diarree hebben.

d. Hypoglykemie. De meeste patiŽnten met een kenmerkende hypoglykemie nemen slecht

fructose op en omgekeerd kan hypoglykemie een gevolg zijn en dus goed behandeld

worden door een fructose beperkend dieet.

e. Een gevoeligheid voor tyramine.

f. Een opgeblazen gevoel.

Glutenintolerantie

Bij een bepaalde subgroep van patiŽnten wordt ook een overgevoeligheid voor gluten aangetroffen.Om dat vast te stellen gebruikt Dr. de Meirleir een antilichaam test. Een overgevoeligheid voor gluten ziet er uit als een spectrum van coeliakie aan de ene kant tot een normale tolerantie aan de andere kant. Hierbij is "tolerantie" geen "alles-of-nietsdefinitie". Een breed scala van overgevoeligheden is hierin mogelijk.

Dieet

De patiŽnten van Dr. de Meirleir worden doorverwezen naar de nutritionist(e). Deze stelt voor elke individuele patiŽnt een dieet samen dat beantwoordt aan de specifieke overgevoeligheid voor fructose, lactose en/of gluten of nog andere voedselintoleranties. Dr. de Meirleir raadt zijn patiŽnten aan om voldoende te drinken, dit wil zeggen minsten 2-3 liter water per dag en dit verspreid over de hele dag.

Zware metalen

Dr. de Meirleir gebruikt de Melisa metal reactivity test ( www.melisa.org/ ) om de gevoeligheid voor zware metalen te testen bij zijn patiŽnten. De twee meest belangrijke zware metalen zijn kwik en nikkel
omdat zijn onderzoeksgroep aangetoond heeft dat het die metalen zijn die in vitro in simulatieexperimenten voor ME-patiŽnten zeer toxisch zijn. Nikkel komt in de bodem voor en komt zo binnen in de voedselketen. Tandvullingen met amalgaam vormen een bron van kwik en Dr. de Meirleir stelt soms (<10% van de gevallen) voor om deze zorgvuldig te verwijderen – vooral indien de patiŽnt gevoelig blijkt te zijn voor kwik. Uit "in vitro"onderzoeken ziet men dat bij ME/CVS-patiŽnten de gevoeligheid voor kwik in hoge mate is toegenomen. Bij bepaalde patiŽnten vond hij ook palladium en uitgaande van de toename hiervan kon Dr. de Meirleir zelfs met hoge precisie vaststellen in welke regio (in BelgiŽ) de patiŽnt woont. Verhoogde spiegels van metalen zijn waarschijnlijk te wijten aanverhoogde opname via de darmen (darmsymbiose – cfr werk van Prof. Geffart - Bordeaux) en aan verworven en/of genetische afwijkingen in bepaalde ontgiftende proteÔnes zoals " multidrug-resistance protein 1", een eiwit dat beschermt tegen opstapeling van toxische stoffen (MRP1). Dr. de Meirleir maakt zelden gebruik van farmacologische chelators (DMPS of DMSA). Hij verkiest eerder combinaties van natuurlijke middelen die metalen binden en elimineren via de nier. In BelgiŽ hebben deze producten de volgende namen:

a.. TMD (Toxic Metal Detox - http://www.labosp.com/lib/compendium_an/INT_165.pdf ).

b.. HMP (Heavy Metal Protect - http://www.labosp.com/lib/compendium_an/BE_165.pdf ).

Deze producten bevatten:

a. GSH (gereduceerd glutathion)

b. Alfa liponzuur (tiotic)

c. SOD (Superoxide dismutase)

d. Selenomethionine

e. Vitamine E (DL-alpha-tocopherol)

f. Pycnogenol en SmeetsenGraas (biologisch actieve stof uit zaden van druiven)

g. Vitamine B2 (Riboflavine)

h. Mycelium shii take (geatomiseerd)

i. Wilgenextract

Glutathion

Intracellulair L-Glutathion is meestal laag bij ME-patiŽnten (diverse publicaties). Glutathion speelt een rol bij de ontgiftingsprocessen van het lichaam. Een glutathiontekort kan gecompenseerd worden door
inname van "lipoceutical glutathione" (vloeibaar onder liposomenvorm). Andere orale vormen van glutathion blijken niet doeltreffend te zijn, omdat dit kleine peptide in de darm afgebroken wordt. Het
metabolisme via opname door de huid is niet stabiel. Intraveneuze toediening is een alternatief, maar op die manier blijft glutathion niet lang in het lichaam. N-acetyl-cysteÔne is ook in staat om het intracellulair
glutathion op te drijven, maar dan heeft men grote dosissen nodig en AcetylcyteÔne kan nogal agressief zijn voor het maagslijmvlies.

Voedingssupplementen

Van de volgende voedingssupplementen (niet beperkende lijst) is door onderzoekers aangetoond dat ze heilzaam kunnen zijn voor ME-patiŽnten en eventueel kunnen passen in een geÔndividualiseerd
behandelplan:

a. Lipoceutical glutathione

b. Vitamine C

c. Alfa liponzuur

d. Coenzyme Q10

e. Alkaliserende producten (zoals natriumbicarbonaat).

f. Acetyl-L-carnitine.

Nexavir en vitamine B12

Een ander middel dat met succes wordt gebruikt (sedert eind jaren '80 in de VS) is het antivirale middel Nexavir (Kutapressin). Het blijkt doeltreffend te zijn als het toegediend wordt middels subcutane
(onderhuidse) injecties, gecombineerd met vitamine B12. In een Amerikaanse studie met in hoofdzaak ME/CVS-patiŽnten reageerde een significant groter aantal positief in de actieve versus deze in de
placebogroep. Naar Dr. de Meirleir zijn ervaring zou bij gebruik van Nexavir ongeveer de helft van de patiŽnten pijnvrij worden na 2-3 maanden. Bij velen normaliseert de slaap zich reeds na 3 dagen. Nexavir wordt gemaakt uit varkenslever. Het vermindert de (hyper)activering van het immuunsysteem en werkt waarschijnlijk via de CCR5 receptoren (inhibitie). CCR5 is een chemokine receptor die een rol speelt in het inflammatoire antwoord op infecties en het is een coreceptor bij viraleinfecties. Kutapressin werd reeds voor de tweede wereldoorlog gebruikt tegen herpesinfecties.

De vitamine B12 injecties (10 mg.) dienen tweemaal per week toegediend te worden in de vorm van methylcobalamine of hydroxycobalamine (de meeste B12-spuiten bevatten slechts 1 mg.). B12 is in staat
stikstofoxide te neutraliseren, wat leidt tot minder brainfog (hersenmist) en een betere doorbloeding naar de extremiteiten. De binding van B12 met ONOO- (is geoxideerd NO en is een sterke vrij radikaal) is een belangrijke troef in de behandeling van een groot deel van de ME-patiŽnten. De meeste huisartsen kennen vitamine B12 alleen als indicatie voor vitamine B12-deficiŽntie; hier wordt het gebruikt als middel om een zeer sterk vrij radikaal te neutraliseren.

Isoprinosine en inosine

Isoprinosine, een medicijn dat het immuunsysteem moduleert en het aantal "natural killercellen" doet stijgen, blijkt effectief te zijn. De basis-aminozuurversie van m.n. inosine blijkt echter op het eerste gezicht
ook effectief te zijn.

HHV6 (Human herpes virus 6, type A).

De rol van HHV-6A in ME/CVS wordt tegenwoordig vaak besproken. Een deel van de patiŽnten heeft een milde vorm van HHV6A-encefalitis (hersenontsteking). HHV6A kan met immuunmodulatoren of antivirale middelen behandeld worden ( b.v. Valcyte). HHV6A wordt gelinkt aan neurologische symptomen in associatie met extreme vermoeidheid en weinig pijn. PatiŽnten met HHV-6A behoren meestal tot de groep mensen uit de leeftijdsklasse 15-35 jaar. Volgens dr. de Meirleir bestaat er geen bewijs dat herpes virussen de oorzaak zijn van ME/CVS, maar er kan wel sprake zijn van reactivatie of van
co-infectie.

Mycoplasma

Mycoplasma infecties komen voor bij patiŽnten met een laag aantal Natural Killer- en/of T-cellen. Mycoplasma maakt antigenen vrij die de immuunfunctie ontregelen. Antibiotica (zoals b.v. doxycycline) werden succesvol toegepast in de behandeling van mycoplasma's, maar het is tot op heden onduidelijk, of dit toe te schrijven is aan he ginstige effect van deze antibiotica op de mycoplasma zelf, dan wel op andere micro-organismen of ingewandsbacteriŽn.

Chlamydia pneumoniae

Actieve chlamydia pneumoniae infectie (IgA+) wordt bij een bepaalde groep patiŽnten vastgesteld. Het stimuleert "heat shock proteÔnes", wat leidt tot een activering van het immuunsysteem. Het laat zich
gemakkelijk behandelen met worden met antibiotica.

Rickettsia, Bartonella en Coxiella

8 ŗ 10% van de patiŽnten van Dr. de Meirleir hebben een actieve vorm van een Rickettsia, Bartonella of Coxiella-infectie. Deze infecties worden door teken – ook degene die op honden en katten zitten
-overgedragen. Slechts 17% onder hen herinnert zich ooit een tekenbeet gekregen te hebben en deze infecties worden dan ook vaak over het hoofd gezien. Teken kunnen veelsoortige virussen en andere
infecties met zich mee dragen. In een Australisch onderzoek werden veel ME-patiŽnten gevonden met chronische Rickettsia infecties.

Candida

Candida schimmel infecties worden eveneens gevonden en getest via IgG. Een recente studie toonde bij 20% van de patiŽnten een verhoogd candidaniveau aan. Een candida infectie wordt behandeld met een
specifiek dieet en met anti-schimmelmedicatie. De klassike medicatie tegen schimmels/gist werkt vaak niet en daarom worden ook andere - niet klassieke- middelen gebruikt die wel effectief blijken te zijn.

Mycotoxines

Sommige patiŽnten worden ziek door mycotoxines. Dit zijn toxines (giftige stoffen) die geproduceerd worden in het milieu of de omgeving waar men woont. Dr. de Meirleir zoekt naar mycotoxines als twee
mensen in dezelfde woning last hebben van ME/CVS, of wanneer hun symptomen opmerkelijk afnemen als zij het huis voor enkele dagen verlaten. Dit verschijnsel komt nogal eens voor in slecht
geventileerde woningen en hebben een immuunmodulerend effect. Bij bepaalde patiŽnten werd in huis Aspergillus Niger aangetroffen. Mycotoxines tasten de glutathion reserves aan. Glutathion helpt bij
hetverwijderen van mycotoxines uit de cellen.

De schildklierfunctie

Hoewel normale bloedtesten anders uitwijzen is de schildklierfunctie bij ME/CVS patiŽnten toch verstoord. Er is sprake van zowel een slechte omzetting van T4 naar T3 als een perifere weerstand tegen T3. Perifere resistentie komt voor bij alle auto-immuunziekten. Het lijkt erop dat na enige tijd bij de patiŽnten een afbraak optreedt van de T3-receptoren. Wanneer de ziekte lang bestaat (20-25 jaar) kan het gewicht van de patiŽnt constant toenemen zelfs met een extreem dieet met weinig calorieŽn, omdat de weefsels ongevoelig geworden zijn voor T3. In Medical Hypothesis publiceerde de groep van Dr. de Meirleir dat ze een eiwit gevonden hadden de bij ME-patiŽnten meer tot expressie zou komen en een homologie van 98% heeft met een deel van de T3 receptor. Het bindt zich met deze receptor en het gaat in competitie met T3. Dr. de Meirleir raadt daarom in sommige gevallen een behandeling aan met zuiver T3: te startenmet hele kleine hoeveelheden en dan langzaam te verhogen. Dit is een behandeling die enkel door een specialist ingesteld mag worden.

Slaap

Slaapproblemen komen vaak voor bij dit type patiŽnten. De bedoeling is zoveel mogelijk de oorzaak hiervan op te sporen en de bron van het probleem weg te nemen. PatiŽnten die antivirale middelen nemen
slapen soms weer na enkele dagen normaal. Is de slaapcyclus verplaatst naar de dag dan wordt soms melatonine aangeraden (3-6 mg.). Rivotril (een oud anti-epilepticum) werkt bij velen. Wanneer er een
indicatie is voor andere slaapabnormaliteiten (zoals Restless Legg Syndrome en slaapapneu) is een slaapstudie in een slaaplaboratorium noodzakelijk.

Gebaseerd op de bronnen:

http://listserv.nodak.edu/cgi-bin/wa.exe?A2=ind0711b&L=co-cure&T=0&P=2071

http://www.immunesupport.com/library/showarticle.cfm?id=8489&T=CFIDS_FM&B1=EM111407C


Onrechtvaardigheidsgevoel draait machtseffecten om

Macht maakt dronken, maar gevoelens van onrechtvaardigheid maken de machtige weer snel nuchter.
Promovendus Joris Lammers deed onderzoek naar welke rol de betekenis van een machtssituatie heeft op
de automatische effecten van macht. In zijn proefschrift concludeert hij dat gevoelens van onrechtvaardigheid de automatische effecten van macht op gedrag en cognitie omdraaien. De machtige wordt dan voorzichtiger en de ondergeschikte gaat meer ongeremd gedrag vertonen. Lammers promoveert op 31 januari 2008 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens de standaardopvatting in de sociale psychologie werkt macht ontremmend en maakt het de
machtige impulsief, terwijl onmacht verlammend werkt en passief maakt. Lammers wilde weten of de
betekenis van de machtssituatie hierbij ook een rol speelde.

Machtssituaties

Hij onderzocht machtseffecten door studenten een situatie te laten beschrijven waarin zij zich machtig of
onmachtig voelden, om hen vervolgens opdrachten te laten uitvoeren. De beschreven machtssituaties
konden als rechtvaardig ervaren zijn (iemand die gekozen was als preses), of als onrechtvaardig (een
ontgroeningsituatie). De opdrachten bestonden uit het doen van gokspelletjes of uit het oplossen van
fictieve problemen. In rechtvaardig ervaren machtssituaties bleken de proefpersonen met een machtige
‘state of mind’ beduidend meer te gokken en kozen onmachtigen vaker de veilige weg. Als de macht echter
als onrechtvaardig werd ervaren, keerden deze effecten om en waren het de machtigen die op safe speelden,
terwijl de onmachtigen riskantere keuzes maakten.

Zacht of zucht

Uit een ander experiment blijkt dat mensen in lagere machtssituaties meer bezig zijn met de vraag wat de
machthebber over hen denkt en vaker stereotypische gedachten over zichzelf aan de machthebber
toeschrijven. Vrouwen die in een rollenspel met een man de ondergeschikte rol speelden, maakten
vervolgens in testjes van een lettercombinatie als Z*CHT eerder zacht (vrouwelijke associatie) dan zucht,
zicht of zocht (neutraal). Vrouwen die in de machtige positie verkeerden, bleken zich niet bezig te houden
met wat de ondergeschikte man over hen dacht. Zij vulden lukraak zucht, zicht, zacht of zocht in. Lammers:
“Deze uitkomst is ook logisch. Als je in een ondergeschikte positie zit, is het belangrijk om te weten hoe je
baas over je denkt.”

Samenwerken

Lammers deed ook onderzoek naar samenwerking. Machtige mensen zijn volgens de standaardopvatting
minder geneigd tot samenwerken, terwijl onmachtige mensen juist graag samenwerking zoeken. Via
experimenten concludeert Lammers dat ook dit effect volledig omkeert als de macht als onrechtvaardig
wordt ervaren. In een onrechtvaardig verkregen machtspositie waren het de machtigen die graag wilden
samenwerken, en de ondergeschikten niet.

Smaakvolle soep

Gevoelens van onrechtvaardigheid in een machtssituatie kunnen er volgens Lammers toe leiden dat “de
leidinggevende verlamt, terwijl de kok in de soep gaat spugen”. Een lagere werknemer werkt het beste
samen als hij zijn eigen positie als rechtvaardig ziet. Een hogere werknemer is meer geneigd om samen te
werken als hij zijn machtspositie niet rechtvaardig of vanzelfsprekend vindt. Dus als de kok voldoende
waardering krijgt voor zijn positie, zal hij de macht van de restauranthouder rechtvaardig vinden. In die
situatie kiest hij voor veiligheid en samenwerking in plaats van roekeloos verzet.


Video - A Toxic Vitamin B12


Tandartsenbestuur NMT blokkeert innovatie

Justitie laat vernieuwende HealOzone toe

De tandzorg voor kinderen tot 15 jaar is ver onder de maat. Tenminste 85% van de gaatjes in kindergebitten blijft onbehandeld, zo blijkt uit het nieuwste rapport van het College van Zorgverzekeringen (CVZ). Tandzorgverlener Jacob Brandsma van OzonTandZorg: "Er zal een omslag moeten komen in de huidige reguliere invasieve benadering van tandheelkunde. Boren en vullen is niet direct noodzakelijk. Een non-invasieve behandeling met ozon kan deze ellende adequaat oplossen." Dit stelt Brandsma in een reactie op het rapport van het CVZ, dat onlangs aangeboden werd aan minister Ab Klink van Volksgezondheid.

Noodzaak nieuwe richtlijnen
Het onbehandeld laten van ontstane gaatjes kan pijn en ontstekingen verergeren en uiteindelijk zelfs leiden tot het trekken van tanden. Gaatjes kunnen gevuld worden, maar dat is standaard zeker niet de meest optimale oplossing. Het elimineren van de verziekende tandbacteriŽn die de gebitselementen aantasten moet centraal staan. Volgens de CVZ zouden er richtlijnen moeten komen om te voorkomen dat de tandzorg voor kinderen met een melkgebit verder achteruit holt. Dat zou ook noodzakelijk zijn om de kosten in de hand te houden.

Innovatie blokkade door NMT
De beroepsgroepen van tandartsen NMT en ANT beklagen zich erover dat er voor innovatie geen ruimte wordt gegeven door overheid en verzekeraars. ANT is voorstander van innovatie: onlangs is deze beroepsgroep een Europese procedure begonnen met de opgerichte Stichting Vrije Marktwerking Zorg (SVMZ) om tandartsen ruimte te geven hun patiŽnten optimaler en meer `state of the art' te behandelen. Hiermee wordt bedoeld dat zij betere vulmaterialen en mens-vriendelijker methoden zoals laser in plaats van de tandartsboor mogen inzetten. De NMT wil binnen het systeem meer armslag voor verbeteringen richting patiŽnt. Jacob Brandsma constateert echter dat juist de beroepsgroep NMT innovatie in de tandzorg blokkeert, terwijl in innovatie de mogelijkheden liggen om vooral de jeugdigen met tandbederf, kiespijn en cariŽs pijnloos en doeltreffend te behandelen.

Noninvasief vervangt invasief
Naar de mening van Brandsma moeten zeker ook kindergebitten noninvasief (niet boren, maar bacteriŽn verwijderen) behandeld worden. Tandziekteverwekkende bacteriŽn dienen geÔsoleerd en bestreden te worden, nog voordat men overweegt om te gaan boren en vullen. Een kies kan men beter eerst goed laten uitzieken voordat deze invasief pijnlijk of met verdoving wordt bewerkt. De NMT dwarsboomt noninvasieve behandeling. De eenvoud en verbluffende doeltreffendheid van de vernieuwende ozon-methode gaat hun bevattingsvermogen te boven. HealOzone is een totaal ander concept van het behandelen van kiespijn, ontstekingen en ander tandleed en voor het voorkomen van dit soort leed. Psychologisch is het te verwachten dat de vernieuwende behandelmethode eerst wordt genegeerd, dan belachelijk gemaakt en vervolgens bestreden voordat het algemeen zal worden geaccepteerd. Zo gaat dat - helaas - met vernieuwing. Tandartsen vinden dat ze teveel hebben gestudeerd om een oplossing die zo simpel is te kunnen accepteren. De eenvoud van de oplossing roept weerstand op in de gefixeerde denkbeelden van tandartsen. Die psychologische perceptie is wel verklaarbaar, doch onjuist en zelfs schadelijk. Ook zou de inkomensstroom van tandartsen door deze nieuwe methode kunnen opdrogen; iets waar ze vreselijk bang voor zijn.

HealOzone: revolutionaire oplossing
Uit buitenlandse onderzoeken is gebleken dat moeilijk behandelbare kindergebitten met de vernieuwende noninvasieve HealOzone-methode uitstekend en pijnloos behandeld kunnen worden. In Nederland wil dit besef niet doordringen in de starre attitude van tandartsen en universiteiten. Men blijft officieel zich beperken tot wat vergoed wordt en regulier is bepaald. Innovatie zonder consensus wordt geweerd en verfoeid. Er heerst nog een voormalig Oostblok-mentaliteit, aldus Brandsma. Nederlands onderzoek zou nog uitgevoerd moeten worden, waardoor invoering van ozontandbehandeling jaren vertraging zal oplopen. Het is het tandartsbestuur dat vernieuwing zit te traineren; het publiek daarentegen reageert heel ontvankelijk. In landen als Zwitserland is HealOzone al volledig geaccepteerd en is men zeer enthousiast over de opzienbarende resultaten. De HealOzone methode zou in geen enkele moderne tandheelkundigepraktijk mogen ontbreken, stelt professor Adrian Lussi van de Universiteit Bern.
Brandsma wil Minister Ab Klink ernstig in overweging geven om bij het opstellen van eventuele protocollen in de tandzorg de noninvasieve benadering prominent in beschouwing te nemen. Dat er actie nodig is om de dramatische gesteldheid van kindergebitten te verhelpen, is duidelijk. De oplossing is voor handen, als men niet zo zou tegenstribbelen.

OzonTandZorg
OzonTandZorg is de eerste en nog enige Nederlandse praktijk gesticht op basis van HealOzone waar men terecht kan voor deze vernieuwende Ozon-methode. Wie niet wil wachten op de overheid om het gebit van zijn kinderen en van zichzelf gezond te behouden, staat het vrij zich te wenden tot deze tandzorg praktijk in Sneek.

Anker en Anker communiceert met Justitie
Eerder probeerde de NMT de OzonTandZorgpraktijk te sluiten, door justitie in te laten schakelen. Advocatenbureau Anker en Anker te Leeuwarden communiceert hierover met Justitie. Men ziet daar geen enkel licht in een strafzaak. Wel buigt het medisch expertisecentrum van het Openbaar Ministerie in Rotterdam zich nog over de kwestie. HealOzone betreft geen behandeling voorbehouden aan tandartsen, zoals boren in tanden, extractie, verdovingsspuiten (injecties) en dergelijke die wel wettig zijn afgeschermd. Vier inspectiebezoeken van de IGZ, Inspectie van de Volksgezondheid, leverden geen geconstateerde wetsovertreding op en de OzonTandZorg praktijk werd goed genoeg bevonden om te mogen continueren. De OTZ-praktijk werd destijds opgezet in Amsterdam (mei 2004) maar moest na eenzijdige huuropzegging door NMT- en IGZ-perikelen verkassen naar Sneek.


Video - David Wolfe on B-12

The famous B-12 discussion for raw food diet


Greenpeace maakt walvisjacht al tien dagen onmogelijk

Japanners jagen al tien dagen niet meer op walvissen doordat Greenpeace het Japanse fabrieksschip van de walvisvloot achtervolgt. Alleen op dit schip kunnen de walvisjagers geharpoeneerde walvissen binnenhalen en hun vlees verwerken en invriezen. Greenpeace heeft nu ook twee van de drie vangstschepen in zicht. "Vanochtend zagen we walvissen voor de boeg van het vangstschip zwemmen. Zo lang wij de schepen opjagen zijn zij gelukkig veilig", aldus Nederlandse actievoerster Jetske Nagtglas aan boord van de Esperanza. Mocht de Japanse vloot de jacht op de Zuidelijke Oceaan hervatten, dan zal Greenpeace er met vreedzame middelen alles aan doen de walvissen te beschermen. Actievoerders van Greenpeace voeren vrijdag in rubberbootjes naar het vrachtschip om het Japanse teken voor 'nep' voor het woord 'research' op de romp van het vrachtschip te houden. Hiermee willen ze aangeven dat het zogenaamde onderzoek waarvoor de Japanners honderden walvissen doden, bedrog is. De walvisjagers bespoten de actievoerders, waaronder rubberbootbestuurster Jetske Nagtglas, vanaf hun schip met ijskoud water. Door de acties van Greenpeace keren nu ook de Japanse media zich steeds meer tegen de walvisjacht. De grootste Japanse krant, de Asahi Shimbun, vraagt zich letterlijk af 'waarom de Japanse regering zo vasthoudend blijft jagen op walvissen', terwijl bijna niemand het walvisvlees wil eten. Jetske Nagtglas: "De Japanse walvisjacht is totaal nutteloos, het onderzoek levert niets op en niemand wil het vlees eten. De voorraden walvisvlees in Japan worden alleen maar groter. Japan moet per direct stoppen met deze nutteloze slacht en haar vloot terughalen uit de Zuidelijke Oceaan."

http://www.greenpeace.nl/walvis


Foto - Even genieten van een mooie avondlucht

akker.jpg (131004 bytes)

Dank aan Petra van Aken

 

 


21 jan


Relatie smaakversterker en maag- en darmkanker gevonden

Their analysis of 134 patients found that nearly half of those with stomach, rectal and colon cancer were regular consumers of Chinese food from middle- or low-end restaurants. Most of them also had ulcers, which were also linked to MSG.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/1/17/
can-chinese-food-cause-cancer.aspx


Dr Google

Nederlanders die niet naar de huisarts gaan maar op internet proberen uit te dokteren wat ze mankeren, kunnen hun gezondheid in gevaar brengen.

http://www.ad.nl/multi-media/article1981624.ece

 

Maar het grappige is dat er onlangs in een medisch journaal dit artikel is verschenen over Dr Google waarbij Google in maar liefst 15 in 26 gevallen (bijna 60%) de juiste diagnoses gaf. Ik ben heel benieuwd hoe hoog de gemiddelde score bij huisartsen is....

Ron

 

Googling for a diagnosis—use of Google as a diagnostic aid: internet based study

We identified 26 cases from the case records. Google searches found the correct diagnosis in 15 (58%, 95% confidence interval 38% to 77%) cases.

http://www.bmj.com/cgi/reprint/333/7579/1143.pdf


Babysterfte 's nachts hoger

De goeddeels verdwenen bereidheid bij gynaecologen om avond- en nachtdiensten te draaien in het ziekenhuis leidt tot hogere babysterfte s'nachts en tijdens het weekend.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3068952/_Babysterfte__s_nachts_hoger__.html

Marjan


Video - In Lies We Trust


Internationaal nieuws

A Diet Rich in MUFA's Can Reduce Belly Fat
A tricky tumor virus
All Jacked Up - The Explosive Junk Food Documentary the Food Companies Hope You Never See
Altering brain's lipid metabolism reduces Alzheimer's plaques in mice
Alzheimer's molecule is a smart speed bump on the nerve-cell transport highway
Antidepressants don't work as well as reported, study says
Are Herbal Remedies the New Big Pharma?
Artemisia Annua thee
Articles on herbs and superfoods
Avoid too much protein
Books on amalgam
Can Chinese Food Cause Cancer?
Chemical Additives - Are They Slowly Killing Our Children?
Cholesterol Drugs Tied to Birth Defects
Cigarettes Leave Deadly Path by Purging Protective Genes
Combined radiation seed, chemotherapy wafer implants show promise in treating cancerous brain tumors
Consuming extra virgin olive oil helps to combat degenerative diseases such as cancer
Depression and anxiety can double chances of heart ailments
Diet and lifestyle critical to recovery, says study
Do Cholesterol Drugs Do Any Good?
Enlarged Veins Could Warn of Vascular Problem
Evidence found for genes that affect risk of developing Alzheimer's disease
Extend Your Life With Enzymes
FDA Collaboration with Big Pharma Raises Eyebrows
FDA Warns Clot Risk Higher in Birth Control Patch Than Pill
In the Real World, a Slew of Side Effects from Statins
Is transcranial magnetic stimulation a new treatment of Bulimia Nervosa?
Jefferson scientists uncover role of cancer stem cell marker - controlling gene expression
Low-fat link to prostate cancer
Medicine hunter - plant medicines
Microwave Popcorn Flavoring Fumes Linked to Lung Disease
Muted Morning Cortisol Response Linked to Chronic Fatigue in Women
Natural Weight-Loss Food - Carrots
New Function For Colon Cancer Gene Found
New gene test for prostate cancer at hand
Patients raise fresh doubt over safety of cholesterol treatment
Pistachio Power - Lowers Cholesterol And Blood Sugar, Relieves Stress
Rapid Effects of Intensive Therapy Seen in Brains of Patients with OCD
Rare Lung Disease Cells Indicate Higher Death Risk
Report identifies research to bolster knowledge of health effects of wireless communication devices
Research into effect of foods on autism
Researchers Find New Way to Block Destructive Rush of Immune Cells
Schizophrenics and tobacco addiction
Scientific Proof that Your Childhood Traumas are a MAJOR Factor in Your All Your Illnesses
Scripps research scientists find new genetic mutation that halts the development of lupus
Shifts 'threaten women's health'
Stem cell research aims to tackle Parkinson's disease
Study explains how protein keeps hunger at bay
Study finds significant differences in protocols hospitals use to determine brain death
Study seeks clues on skin-crawling Morgellons syndrome
Study suggests heart risk from calcium supplements
The Drugs in Your Toothpaste Can Affect Your Health
The Truth About Statins
Toxoplasma infection increases risk of schizophrenia, study suggests
UMaine Psychologists Probe Gene’s Link to High Homocysteine, Lower Cognitive Performance
Use of Spirulina in Human Nutrition
Vitamin B6 may slash colorectal cancer risk

Details? Zie www.fonteine2.com

 


19 jan


Item over vitamine B12 tekort in HvNL


Hyperventilatie en het bekende plastic zakje

Recent hyperventilatie-onderzoek bij paniekpatiŽnten geeft aan dat er juist gťťn tekort aan CO2 is. De theorie dat je hyperventilatie bij deze mensen kunt verminderen door ze in een plastic zakje te laten ademen blijkt hierdoor onjuist. Men gaat er vanuit dat het mechanisme dat hyperventilatie veroorzaakt, wordt gevoed door ‘stressoren’ (stress veroorzakende factoren). Bij stressoren kun je denken aan o.a. emotionele stress, cafeÔne, zout van melkzuur en de hormoonhuishouding. Naast de rol die stressoren spelen wordt de disbalans van ‘zuurstof – koolzuur’ nog steeds als een belangrijke schakel in het geheel gezien bij zowel hyperventilatie als paniekstoornis.  Kortom CO2 tekort, bijvoorbeeld door teveel uitademen, lijdt wel tot hyperventilatie maar hyperventilatie komt ook voor in situaties waarin geen CO2 tekort wordt gemeten. In dit laatste geval spelen andere factoren een rol, de stressoren, die momenteel wetenschappelijk onderzocht worden. In het geval dat er hyperventilatie optreedt met een CO2 tekort is het dus mogelijk dat het ademen in een plastic zakje de klachten doet verminderen.

http://www.hyperventilatie.org


Hyperventilatie na Zwangerschap

Sommige vrouwen krijgen tijdens hun zwangerschap of bevalling last van hyperventilatie. Dit betekent dat de verhouding van koolstof en zuurstof in hun lichaam verstoord is geraakt, waardoor ze het gevoel hebben dat ze niet genoeg lucht meer krijgen.

http://www.babyinfo.nl/advies/verzorging/jijenjelichaam/art_hyperventilatie.asp


Video - LED Jellyfish Aquarium

http://www.audiocubes.com/product/Banpresto_Aquapict_LED_Jellyfish_Aquarium.html


TV - Greenwashing

Deze week in LLinke Soep volop aandacht voor het fenomeen 'Greenwashing’. Wanneer een bedrijf meer geld uitgeeft om een product groen te laten lijken in plaats van onderzoek te doen naar echte verbeteringen, wordt dat 'Greenwashing' genoemd. Groen is een hype en steeds meer reclamecampagnes spelen in op deze trend. LLinke Soep vraagt zich af of het koopgedrag van dit soort producten ook bijdraagt aan een beter milieu? Geheel in het dit teken worden drie wasmachines met een energie A label getest op water-, energieverbruik, schoon en droog resultaat. Welke machine is nou het minst belastend voor het milieu? Daarnaast stuurt Friends of the Earth Europe een deurwaarder naar het Belgische kantoor van Saab. Zij eisen dat deze autofabrikant stopt met bepaalde ‘groene’ reclame-uitingen. Een actueel voorbeeld van greenwashing zou je zeggen. Verder kan de kijker zijn of haar favoriete greenwash voorbeeld melden op de website van LLiNK, of stemmen op een groene slogan die de meeste vragen oproept.

LLinke Soep - zaterdag 21.15 uur Nederland 3

http://www.llink.nl/index.php?id=874


Vlaamse en Nederlandse vrouwen zijn zeer tevreden over thuisbevalling

Vrouwen die thuis bevallen zijn meer tevreden over de kwaliteit van de verloskundige zorg dan vrouwen die in een ziekenhuis bevallen. Ongeacht de plaats van bevallen rapporteren Vlaamse vrouwen hierover ook een hogere tevredenheid dan Nederlandse vrouwen. Dat besluit sociologe Wendy Christiaens van de Universiteit Gent in haar doctoraatsonderzoek, waarin ze een vergelijking maakt tussen het Vlaamse en Nederlandse zorgsysteem.

Vlaanderen versus Nederland

In Vlaanderen kiest slechts 1,2 procent van alle zwangere vrouwen voor een thuisbevalling. In Nederland daarentegen krijgt thuis bevallen de voorkeur van 30 procent van de zwangere vrouwen. Bovendien
kent men in Nederland een "poortwachtersysteem" waarbij alle zwangere vrouwen eerst via de huisarts of vroedvrouw moeten passeren vooraleer toegang te krijgen tot de gespecialiseerde zorg van gynaecologen. In Vlaanderen kunnen vrouwen rechtstreeks bij een gynaecoloog terecht. Dit verschil resulteert in een intensievere medicalisering van geboorte in Vlaanderen, die tot uiting komt in een groter gebruik van medische zorgverlening en interventies. Voorbeelden daarvan zijn het hoge aantal ziekenhuisbevallingen (98,8% versus 70% in Nederland), de grote vraag naar epidurale analgesie (64% versus 5,4% in Nederland) en het hoger aantal geplande keizersneden (11% versus 7% in Nederland). Bovendien verschillen Vlaanderen en Nederland ook met betrekking tot de culturele opvattingen over geboorte. In Nederland wordt bevallen veeleer gedefinieerd als een normaal fysiologisch proces, waarvan de spontaniteit moet bewaakt worden. In Vlaanderen daarentegen worden vooral de potentiŽle risico's benadrukt.

Vlaamse vrouwen meer tevreden

Uit het onderzoek van dr. Wendy Christiaens blijkt dat Vlaamse vrouwen meer tevreden zijn met hun bevalling dan Nederlandse, zowel bij een thuis- als bij een ziekenhuisbevalling. Wat betreft de thuisbevallingen in Vlaanderen kan dit verklaard worden door de minderheidspositie waarin Vlaamse zelfstandige vroedvrouwen die thuisbevallingen begeleiden, zich bevinden. Doorgaans zijn zij zeer gemotiveerd en enthousiast, beschikken zij over de nodige tijd om hun patiŽnten intensief te begeleiden. In Nederland daarentegen eist de hoge werkdruk een andere werkorganisatie: vroedvrouwen werken er binnen een groepspraktijk, lossen elkaar af en worden ondersteund door kraamverzorgenden. Verder ervaren Vlaamse vrouwen de plaats van bevallen niet als een keuze. Het is vanzelfsprekend dat ze van bij het begin van de zwangerschap een gynaecoloog raadplegen, waardoor de optie thuis bevallen nooit aan bod komt. Veel Vlaamse vrouwen lijken niet te weten dat thuis bevallen een haalbaar, veilig en goedkoop alternatief is.

Tenslotte vergt thuis bevallen een vrij egalitaire taakverdeling binnen het koppel. De partner moet bereid zijn de zorg op te nemen over moeder en kind, weliswaar in samenwerking met een vroedvrouw en eventueel ook kraamhulp. Desalniettemin wordt van de partner een grotere betrokkenheid en investering verwacht. Dit is meer voor de hand liggend in een geslachtsegalitaire samenleving waar zorg beschouwd wordt als een gezinsgebeuren, zoals in Nederland het geval is. Wat Nederland betreft, is het niet duidelijk of vrouwen echt de voorkeur geven aan thuis bevallen, of dit eerder het resultaat is van de werking van het zorgsysteem. Een aantal tendensen wijzen tevens in de richting van een toenemende vraag om medicalisering van geboorte: de daling van het aantal thuisbevallingen sinds de invoering van het in daghospitalisatie bevallen en de stijging van de vraag naar pijnstilling, een optie die alleen in een ziekenhuis mogelijk is. Voor Nederlandse vrouwen die thuis wilden bevallen, maar doorverwezen werden, gaat de medicalisering mogelijks te ver, terwijl het voor degenen die een ziekenhuisbevalling prefereerden, niet ver genoeg gaat.


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats